Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Правила розміщення реклами з використанням продуктів 2GIS

1. Визначення і терміни

1.1. В цілях даного документу нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Бланк замовлення – підписаний Замовником і Виконавцем документ, в якому вказуються важливі умови Договорів, що укладаються у відповідності з цими Правилами, включаючи відомості про Рекламні матеріали, Додатки, в яких планується Розміщення реклами, терміні надання послуг, їх вартості, а також про предмет, вартості і термінах надання Додаткових послуг (за виключенням випадків визначення предмету, вартості і термінів надання Додаткових послуг в Прайс-Листі, згідно п. 2.5 цих Правил) і інших необхідних умовах конкретного Договору.

Буклет – сторінка профілю юридичної особи/приватного підприємця(організації), відомості про яку містяться в Довіднику організацій певної території, з інформацією про товари, що виготовляються або реалізовуються, послугами що надаються чи видами робіт, що виконуються, розміщені на сайті 2gis.ua з метою інформування Споживачів сайту 2gis.ua про товари, що реалізуються, роботи, послуги.

Веб-додаток - встановлена на абонентському пристрої Споживача програма для ЕОМ (включно з програмою для мобільних пристроїв), за допомогою якої Продукти 2GIS відображаються та / або представляються в іншій формі до відомостей Споживача з використанням сервісів API Довідники 2GIS.

Географічний таргетинг – Показ Рекламного матеріалу користувачам, що мають IP-адреси комп'ютерів (або проксі-серверів) в мережі Інтернет, що відносяться, за даними Виконавця, до певного географічного регіону.

Дані статистики – дані системи автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2GIS та / або дані системи автоматизованого обліку інформації DoubleClickforPublishers, що належить GoogleInc., котрі в тому числі містять в залежності від призначення і системи обліку відомості про кількість Показів, вартості послуг і інші відомості, що відносяться до Розміщення реклами на Інтернет-майданчиках і /або в Веб-додатках, а також до надання Додаткових послуг.

Договір – договір надання платних Послуг/Додаткових послуг між Замовником і Виконавцем, котрий вкладається і виконується у порядку, передбаченому цими Правилами

Додаткові послуги - інформаційні послуги, що полягають в забезпеченні доступу до додаткових функціональних можливостей Платформи, що зазначені в Прайс-листі Виконавця і інші послуги.

Замовник – особа, що являється замовником Послуг/Додаткових послуг на умовах цих Правил (за укладеним Договором) або має намір ним стати (на стадії укладання Договору).

Інтернет-майданчик – інтернет-сайт, що розміщений за визначеною мережевою адресою, на якому до відома Споживачів надаються Продукти 2GIS, отримані з використанням сервісів API Довідники 2GIS.

Контент – інформаційні матеріали, розміщені Замовником на Сайті в рамках надання Додаткових послуг.

Особистий кабінет — персональний розділ Сайту, до якого при наявності технічних можливостей Замовник отримує доступ після проходження реєстрації та / або авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для зберігання інформації Замовника, перегляду Даних статистики (даних системи автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2GIS), новин Виконавця, внесення змін Замовником в довідкову інформацію про нього, розміщену в Довіднику організацій, керування Статусом, отримання сповіщень, надання рекламних матеріалів Виконавцю, а також вчинення інших дій і отримання додаткової інформації у відповідності до цих Правил та / або правилами надання інформаційних послуг з використанням окремих Сервісів 2GIS.

Звітний період – повний календарний місяць, що приходиться на період з першого числа місяця до останнього чиста поточного місяця включно.

Платформа - програмно-апаратні засоби, інтегровані із Сайтом Виконавця.

Споживач – будь-яка особа, що використовує Додаток за функціональним призначенням.

Показ - відображення Рекламного матеріалу на Рекламному місці у відповідності з параметрами, визначеними Обов'язковим для Сторін документу, вказаними в п. 3.1. цих Правил.

Додаток – Електронний довідник, Інтернет-майданчик, Веб-додаток, і інше програмне забезпечення, що належать чи використовуються Виконавцем або залученими ним третіми особами для Розміщення реклами на основі Продуктів 2GIS.

Продукти 2GIS – Довідники організацій та / або Цифрові плани, котрі можуть розповсюджуватися у вигляді окремих примірників, що потребують встановлення на апаратні засоби Споживача, або передбачати надання до них доступу мережевим способом.

Розміщення реклами – відображення Рекламного матеріалу на Рекламному місці в Додатку, або вчинення інших дій з інформацією з Довідника організацій, спрямованого на залучення до неї уваги, розміщення або виконання яких допускається у відповідності до цих Правил.

Рекламний матеріал – банер, що містить рекламну інформацію, коментар або інша реклама, розміщення якої допускається у відповідності до цих Правил і вказаними у них обов'язковими документами, надані Замовником у рамках певної Рекламної кампанії для розміщення на умовах цих Правил у відповідності з окремим Бланком замовлення.

Рекламне місце - місце, виділене в графічному дизайні Додатка для розміщення (відображення) Рекламних матеріалів.

Рекламна кампанія – сукупність замовлених Послуг за укладеним між Виконавцем і Замовником Договором, що діє у Звітному періоді.

Сайт - інтернет-сайти, розміщені в доменах за адресою 2gis.ua та / або сайти, що знаходяться під їх управлінням.

Знижки – сторінка профілю юридичної особи/приватного підприємця (організації), відомості про яку містяться в Довіднику організацій, прив'язані до профілю організацій певної території, з інформацією про знижки або акції, що розміщуються Замовником на сайті 2gis.ua з метою інформування Споживачів сайту 2gis.ua про товари, що реалізуються організацією, роботи і послуги, що надаються.

Довідник організацій - електронний довідник, що містить інформацію про найменування, місцезнаходження, телефони, адреси електронної пошти і сайти, видах товарів що виготовляються і реалізуються (робіт, що виконуються, послуг, що надаються) і інші відомості про організації і приватних підприємців, що знаходяться в межах певної території, а також інших організацій на розсуд їх власника.

Статус — набір функціональних можливостей Платформи, вибір котрих виконується Замовником з використанням програмних засобів в Особистому кабінеті на Сайті.

Сторони – Замовник і Виконавець по укладеному у відповідності до цих Правил Договору.

Послуги – послуги Виконавця з Розміщення реклами Замовника в Додатку, які надаються за Договором у відповідності з умовами цих Правил.

Фото – фото, що явним чином відносяться до діяльності юридичної особи/приватного підприємця (організації), відомості про яку містяться яв Довіднику організацій певної території, прив'язані до профілю організації, що міститься в Довіднику організацій, і розміщені Замовником на сайті 2gis.ua з метою інформування Споживачів сайту 2gis.ua про товари, що реалізуються, роботи, послуги.

Цифровий план – електронна карта, що містить геоінформаційні дані про географічні об'єкти і населені пункти в межах території, обмеженої певними географічними координатами.

Електронний довідник – електронне видання, що містить Продукти 2GIS у версіях, адаптованих для персональних комп'ютерів і мобільних пристроїв.

1.2. В цих Правилах можуть використовуватися терміни і визначення, не вказані в п.1.1. Правил. В такому випадку тлумачення такого терміну і визначення виконується у відповідності до тексту Правил. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу — документами, що складають Договір між Сторонами, в другу чергу — обов'язковими для Сторін документами, і в наступну — законодавством України, звичаями ділового обороту і науковою доктриною.

1.3. Будь-яке посилання в цих Правилах на пункт (розділ Правил) та / або їх умови, означає відповідне посилання на ці Правила (їх розділ) та / або їх умови.

2. Предмет і порядок укладання договору

2.1. Предмет договору складають Послуги, погоджені Сторонами у Бланку замовлення, а також Додаткові послуги, у випадку, передбаченому п.2.5 цих Правил.

2.2. Підписання Сторонами Бланку замовлення підтверджує ознайомлення і беззаперечне погодження Замовника з цими Правилами, включно з поіменованими в ньому обов'язковими документами, і свідчить про укладення між ними Договору на умовах Бланку замовлення і цих Правил.

2.3. Термін дії Договору відповідає періоду з моменту підписання Бланку замовлення Сторонами до завершення вказаного в ньому терміну надання Послуг/Додаткових послуг.

2.4. На підставі цих правил Сторонами може бути укладено необмежена кількість Договорів, у тому числі зі співпадаючими повність чи частково термінами дії.

2.5. Відповідним Бланком замовлення може бути передбачено надання Виконавцем Замовнику Додаткових послуг. Прайс-листом може бути передбачено надання окремим категоріям Замовників Додаткових послуг.

2.6. Щоб скористатися Додатковими послугами, Замовнику необхідно пройти процедуру реєстрації та / або авторизації на Сайті. Замовник має право самостійно обирати логін і пароль для входу в Особистий кабінет (вибір логіна може підтверджуватися у Бланку замовлення), або скористатися логіном, наданим Виконавцем Замовнику при підписанні Бланку замовлення. Замовник несе відповідальність за дії, скоєні з використанням логіну і паролю, з моменту реєстрації на Сайті.

2.7. Будь-які дії, скоєні з використанням логіну і паролю для доступу в Особистий кабінет Замовника, вважаються скоєними Замовником, за виключенням випадків, коли Замовник, в порядку, визначеному п. 2.8 цих Правил, повідомив Виконавця про несанкціонований доступ третіх осіб до логіну і паролю Замовника, їх втрату Замовником. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії і їх наслідки в рамках та / або у зв'язку з виконанням Договору під його обліковим записом, включно з випадками передачі Замовником даних для доступу третім особам на будь-яких умовах.

2.8. У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю, їх втраті і розкриття третіми особами Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавцю у письмовій формі з одночасним надсиланням електронного листа з вказаного у своєму обліковому записі на Сайті адреси електронної пошти. З метою безпеки, Замовник зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після завершення кожної сесії роботи в Особистому кабінеті. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, котрі можуть трапитись через порушення Замовником цього розділу Правил.

3. Умови надання послуг

3.1. Обов'язковою умовою надання Виконавцем Послуг / Додаткових послуг є беззаперечне прийняття і дотримання Замовником застосованих до відносин Сторін за Договором вимог і положень, визначеними наступними обов'язковими для Сторін документами (далі – Обов'язкові документи):

3.1.1. Прайс-лист, що розміщений та / або доступний на Сайті в мережі Інтернет за адресою:http://www.2gis.ua/our-firm/price/ і містить найменування і вартість Додаткових послуг, а також ціну на Послуги відносно розміщення реклами певного виду стосовно одного Додатку або їх групи, склад додаткових функціональних можливостей Платформи.

3.1.2. Додаток до Прайс-листа, що розміщений та / або доступний на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/pricelist-application, в якому визначений порядок призначення цінової групи.

3.1.3. Архівні прайс-листи, що розміщені та / або доступні на Сайті в мережі Інтернет за адресою:http://law.2gis.ua/price-archives , що містять найменування і вартість Додаткових послуг, а також ціну на Послуги щодо Розміщення реклами певного виду стосовно окремого Додатку або їх групи, склад додаткових функціональних можливостей Платформи і визначають порядок призначення цінової групи, за минулі періоди надання Послуг/Додаткових послуг.

3.1.4. Угода про використання сервісів 2GIS і зазначені в ній документи, що розміщені та / або доступні в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/rules і передбачають загальні умови реєстрації на Сайті і використання Платформи і Сервісів Виконавця.

3.1.5. Вимоги до рекламних матеріалів, що розміщені та / або доступні на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules/requirements/, і передбачають загальні обов'язкові умови, яким мають відповідати Рекламні матеріали, що розповсюджуються на території України, – стосовно до надання Виконавцем Послуг, а також вимоги, засновані на законодавстві країни, на території якої розповсюджуються Рекламні матеріали.

 

3.1.6. Вимоги до оформлення рекламних матеріалів, що розміщенні та / або доступні на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules/technical-requirements, і визначають обов'язкові технічні вимоги, яким повинні відповідати рекламні матеріали — стосовно надання Виконавцем Послуг, а також включають параметри Рекламних матеріалів, розміщуваних Виконавцем.

 

3.1.7. Вимоги до інформаційних матеріалів, що розміщені та / або доступні в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/informational-requirements/ і передбачають стосовно визначеного виду Додаткових послуг вимоги до змісту інформаційних матеріалів, що розміщуються Замовником на Сайті з використанням додаткових функціональних можливостей Платформи – стосовно надання Виконавцем Додаткових послуг.

3.2. Вказані в п.3.1 Правил обов'язкові для Сторін документи складають їх невід'ємну частину.

3.3. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю для надання останнім Послуг Замовнику Рекламні матеріали, що відповідають вимогам до Рекламних матеріалів і вимогам їх розміщення, передбаченим діючим законодавством країни, на території якої розповсюджуються Рекламні матеріали, укладеним договором на їх розміщення і цими Правилами, не пізніше 18 (вісімнадцятого) числа місяця, попереднього першому місяцю їх розміщення за укладеним Договором. Інший термін надання Рекламних матеріалів може бути вказаний у відповідному Бланку замовлення на Розміщення Рекламних матеріалів в окремому Додатку, коли це допускається технологією розміщення реклами, що використовує Виконавець, в таких Додатках. Замовник має право надати Виконавцю Рекламні матеріали за допомогою Особистого кабінету.

Аналогічні правила застосовуються у випадку внесення змін в Рекламні матеріали в період їх розміщення.

Замовник зобов'язаний надавати Виконавцю для надання останнім Додаткових послуг Замовнику матеріали відповідні вимогам до Рекламних матеріалів і умовам їх розміщення, передбаченим діючим законодавством країни, на території якої розповсюджуються матеріали, і цим Договором, у тому числі за допомогою Особистого кабінету.

3.4. У випадку несвоєчасного надання Рекламних матеріалів Виконавець має право змінити термін їх розміщення в межах погодженого терміну надання Послуг за належним до них Договором таким чином, щоб забезпечити дотримання положень п.3.3. Правил:

3.4.1. при первинному розміщенні Рекламних матеріалів дата початку їх розміщення переноситься на місяць, наступний за місяцем фактичного надання рекламних матеріалів з дотриманням положень п.3.3. цих Правил, з подовженням терміну розміщення на відповідний період затримки з вини Замовника;

3.4.2. при зміні Рекламних матеріалів останні розміщуються, починаючи з місяця, наступного за місяцем фактичного надання Рекламних матеріалів з дотриманням положень п.3.3. цих Правил, без подовження терміну розміщення на відповідний період затримки з вини Замовника.

3.5. Виконавець має право здійснювати перевірку рекламних матеріалів на відповідність вимогам діючого законодавства країни, на території якої розповсюджуються Рекламні матеріали, Договору, Правил і поіменованих в них обов'язкових документах як до початку надання Послуг, так в будь-який момент після початку їх розміщення.

3.6. Прийняття до розміщення та / або підтвердження Виконавцем можливості розміщення будь-яких Рекламних матеріалів ні за яких обставин не означає підтвердження права Замовника на використання в такому Рекламному матеріалі об'єктів інтелектуальної власності третіх осіб та / або інших дій, що порушують права (законні інтереси) третіх осіб, а також порушення законодавства в будь-якій іншій формі. Всю відповідальність за таке використання і будь-які наслідки такого використання, рівно як і за зміст Рекламного матеріалу і його відповідність вимогам законодавства Замовник несе самостійно.

3.7. Виконавець має право при прийомі Рекламного матеріалу, а також в період його розміщення здійснювати перевірку вказаних в ньому відомостей, у тому числі на предмет правильності вказаних адресних даних, телефонних номерів, адреси сайту, відповідності запропонованих при звернені по контактним даним товарів (робіт, послуг) змісту Рекламного матеріалу.

3.8. У випадку виявлення невідповідностей Рекламного матеріалу вказаним вище вимогам, Виконавець повідомляє Замовника про результати перевірки і пропонує замінити дані Рекламні матеріали новими. Якщо Замовник, не зважаючи на обґрунтоване попередження Виконавця, не усуне обставини, що перешкоджають розміщенню Рекламних матеріалів, Виконавець має право в односторонньому порядку на власний розсуд відмовитись повністю або частково від виконання відповідного Договору, яким оформлено їх розміщення.

3.9. Якщо на виготовлення і (або) реалізацію рекламованих товарів (робіт, послуг) вимагається отримання ліцензій або інших спеціальних дозволів, чи такі товари (роботи, послуги) підлягають обов'язковій сертифікації або іншому обов'язковому підтвердженню відповідності вимогам технічних регламентів, Виконавець має право в будь-який час запитати, а Замовник зобов'язаний надати належно завірені копії відповідних документів, що підтверджують їх отримання/проходження, протягом трьох днів з моменту відповідного запиту, а при первинному розміщені – одночасно з наданням Рекламних матеріалів.

3.10. Виконавець має право в будь-який час перевіряти відповідність дійсності відомостей в наданих Замовником документах, що підтверджують оформлення необхідних ліцензій (дозволів) або сертифікатів (декларацій).

3.11. У випадку ненадання вказаних в п.3.9 Правил документів чи невідповідність вказаних в них відомостей дійсності, Виконавець має право негайно в односторонньому порядку на власний розсуд відмовитися повністю або частково від виконання Договору, яким оформлено розміщення відповідних Рекламних матеріалів.

3.12. Розміщення реклами здійснюється за умов оплати Послуг за відповідним до такої реклами Договором і відсутності заборгованості за іншим Договорам Замовника, укладеним у відповідності з цими Правилами, якщо у відповідному Бланку замовлення не передбачене інше.

Крім того Виконавець має право відмовитись від виконання Договору повністю чи частково у випадку порушення Замовником умов оплати Послуг за таким Договором.

3.13. Надання доступу до функціональних можливостей Платформи здійснюється за умови оплати Додаткових послуг за відповідним цим послугам Договором і відсутності заборгованості по іншим Договорам Замовника, що укладені у відповідності до цих Правил, якщо у відповідному Бланку замовлення не передбачене інше.

4. Права і обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Надавати Замовнику Послуги/Додаткові послуги на умовах укладеного Договору у відповідності з цими Правилами і вказаними у них обов'язковими документами.

4.1.2. Почати розміщення Рекламних матеріалів в Додатку не пізніше вказаної у відповідному Договорі дати.

4.1.3. Забезпечити необмежений доступ третіх осіб до Додатків, що він випускає.

4.1.4. При наданні Послуг з розміщення медійної реклами (відображення рекламного матеріалу на Рекламному місці на Інтернет-майданчику) по Показам надавати Замовнику дані статистики автоматизованого обліку інформації DoubleClickforPublishers, що належить GoogleInc., шляхом надсилання даних статистики на адресу електронної пошти Замовника, що вказана у відповідному Бланку замовлення, не частіше одного разу на тиждень.

4.1.5. На вимогу Замовника знайомити його з ходом надання Послуг/Додаткових послуг за укладеним Договором.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Не приступати до надання Послуг/Додаткових послуг, припинити їх надання, відмовитись від виконання Договору повністю або частково, у випадках порушення Замовником вимог, передбачених розділами 3 і 5 цих Правил, а також у випадку відкликання Замовником згоди на обробку його персональних даних.

4.2.2. Відмовитися від виконання укладеного Договору повністю або частково у випадках, передбачених цими Правилами.

4.2.3. Запитувати у Замовника і отримувати документи, проводити перевірки вказаних у них відомостей у відповідності до положень розділу 3 цих Правил.

4.2.4. З метою удосконалення Довідника організацій видаляти, вводити, змінювати назви і розміщення рубрик. У випадку якщо Рекламні матеріали Замовника розміщуються в одній або декількох рубриках, які видаляються з Довідника організацій, або змінюють назву або розміщення. Виконавець повідомляє Замовника про виконані зміни в будь-якій зручній для нього формі.

4.2.5. Залучати третіх осіб для виконання зобов'язань за укладеним Договором, несучи відповідальність за їх дії як за свої власні.

4.2.6. Використовувати рекламні матеріали, надані Замовником за Договором (з межах цього пункту - твір), в портфоліо, в презентаційних матеріалах, Вимогах до оформлення рекламних матеріалів, вказаних в п.3.1.6. цих Правил, а також в рекламних матеріалах Виконавця без згадки імені автора при кожному такому використанні наступним чином: відтворення твору, тобто виготовлення одного і більше екземпляра твору або його частини в будь-якій матеріальній формі; розповсюдження твору шляхом відчуження його оригіналу чи екземплярів; публічний показ твору; публічне використанні твору; переробка твору; доведення твору до загального відома.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Надавати Виконавцю рекламні матеріали у відповідності з вимогами розділу 3 цих Правил.

4.3.2. Своєчасно оплачувати Послуги/Додаткові послуги за договорами у відповідності з умовами, передбаченими розділом 5 цих Правил.

4.3.3. За запитом Виконавця надавати документи, вказані у розділі 3 Правил, у встановлені в ньому терміни.

4.3.4. Повідомити Виконавця у письмовій формі протягом 3 (Трьох) днів з моменту анулювання (відміни), призупинення чи завершення терміну дії ліцензій, сертифіката і інших дозволів, виданих на рекламовані товари (роботи, послуги) або у зв'язку з ними.

4.3.5. Забезпечувати достовірність відомостей, що містяться в наданих Рекламних матеріалах, і їх відповідність іншим вимогам законодавства, Договору на їх розміщення і цих Правил.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вносити зміни в розміщені рекламні матеріали в рамках діючих Договорів шляхом надання нових рекламних матеріалів у порядку, передбаченому у розділі 3 цих Правил.

4.4.2. Знайомитись з ходом надання Послуг/Додаткових послуг за укладеним Договором.

4.4.3. Відмовитись від виконання укладеного Договору повністю або частково у випадках, передбачених цими Правилами.

5. Вартість послуг і порядок оплати

5.1. Вартість Послуг встановлюється в залежності від способу Розміщення реклами за визначений період або виконаний Показ.

5.2. Вартість Послуг/Додаткових послуг за Договором вказується у відповідному їм Бланку замовлення у відповідності до Прайс-листа, діючого на момент його підписання.

За відсутності підписаного Сторонами бланка замовлення на Додаткові послуги вартість Додаткових послуг вказується у Прайс-листі, діючому на момент надання Додаткових послуг.

Вартість Послуг/Додаткових послуг, погоджена Сторонами в Бланку замовлення, може бути змінена за згодою Сторін.

5.3. Якщо Виконавець являється платником ПДВ, вказана у відповідному Прайс-листі ціна на Послуги/Додаткові послуги без ПДВ збільшується на ПДВ по ставці, передбаченій законодавством на дату оформлення відповідного Бланку замовлення.

Якщо Виконавець не являється платником ПДВ, вказана у відповідному прайс-листі вартість Послуг/Додаткових послуг, що включає ПДВ, приймається як ціна за Договором з Замовником.

5.4. Загальна Вартість Послуг/Додаткових послуг, що підлягає до оплати Замовником за Звітний період, складається з вартості послуг за окремими Договорами в рамках Рекламної кампанії і вартості Додаткових послуг за окремими Договорами.

5.5. Щомісяця Виконавець складає єдиний первинний обліковий документ (далі - «Первинний документ»). Первинний документ складається за формою, затвердженою обліковою політикою Виконавця на дату його складення.

5.6. Сторони визнають і беззастережно погоджуються, що відомості про надані у Звітному періоді послугах/Додаткових послугах вказуються у Первинному документі на основі:

  • ·фактичного об'єму Розміщення реклами у випуску Електронного довідника, що відноситься до такого Звітного періоду;
  • ·даних статистики за відповідний звітний період при Розміщенні реклами на Інтернет-майданчиках та / або у Веб-додатках, а також при наданні Замовнику доступу до функціональних можливостей Платформи.

    даних статистики за відповідний Звітний період при Розміщенні реклами на Інтернет-майданчиках та / або у Веб-додатках, а також при наданні Замовнику доступу до функціональних можливостей Платформи.

5.7. Первинний документ в електронному вигляді надсилається Замовнику по електронній пошті не пізніше 7 (Семи) робочих днів з початку місяця, наступного за Звітним періодом.

5.8. Замовник зобов'язаний ознайомитися і самостійно отримати Первинний документ на паперовому носії за місцем находження або в офісі Виконавця, вказаному в діючому Договорі, до 15 (П'ятнадцятого) числа місяця, наступного за Звітним періодом.

5.9. У випадку ненадання Замовником до 20 (Двадцятого) числа місяця, наступного за Звітним періодом, Виконавцю письмових заперечень по наданим у Звітному періоді Послугам/Додатковим послугам, останні вважаються прийнятими Замовником і підлягають оплаті в повному об'ємі. При цьому Первинний документ, підписаний зі сторони Виконавця, має повну юридичну силу. Неотримання Первинного документу в електронному вигляді і (або) на паперовому носії не звільняє Замовника від оплати фактично наданих Послуг/Додаткових послуг.

5.10. Якщо Виконавець являється платником ПДВ за наданими Послугами/Додатковими послугами, порядок складання і надання рахунків-фактур Замовнику, а також наслідки їх неотримання аналогічні передбаченим в п.5.5 — 5.9 для Первинних документів.

5.11. Замовник проводить авансовий платіж у розмірі 100% (Ста відсотків) від вартості замовлених Послуг/Додаткових послуг протягом 5 (П'яти) календарних днів з моменту підписання відповідного Бланку замовлення, але у будь-якому випадку не пізніше 25 (Двадцять п'ятого) числа місяця, попереднього місяцю Розміщення реклами/надання доступу до функціональних можливостей Платформи, якщо у відповідному Бланку замовлення не передбачений інший термін оплати.

Замовник має право оплатити Послуги/Додаткові послуги достроково.

5.12. Оплата Послуг/Додаткових послуг здійснюється в українських гривнях, або іншою, погодженою Сторонами в Бланку замовлення валютою, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок або внесення в касу Виконавця в межах сум, допустимих чинним законодавством.

5.13. Замовник вважається таким що виконав свої зобов'язання з оплати Послуг/Додаткових послуг з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця у встановленому розмірі.

5.14. По завершенню кожного календарного кварталу (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців) в період надання послуг за Договором, одночасно з Первинним документом за останній місяць кварталу, Виконавець формує Акт звірки розрахунків і надає Замовнику протягом 7 робочих днів на адресу електронної пошти, вказаної у бланку замовлення. Замовник роздруковує вказаний акт звірки в двох екземплярах, проводить звірку розрахунків, підписує уповноваженою особою і повертає Виконавцю протягом 5 робочих днів поштою або кур'єром. Акт звірки розрахунків повинен бути підписаний керівником, діючим згідно Уставу або довіреною особою (додається документ, що засвідчує право на підпис акта звірки, якщо повноваження довіреної особи не містяться у Договорі).

5.15. По завершенню календарного року, протягом якого надавались Послуги за Договором, по завершенню терміну дії Договору, у т.ч. При достроковому припиненні, Виконавець формує Акт звірки розрахунків і надає їх Замовнику протягом 7 робочих днів на паперовому носії в двох екземплярах. Замовник проводить звірку розрахунків, підписує уповноваженою особою і повертає Виконавцю протягом 5 робочих днів з дати отримання Акту звірки розрахунків.

6. Гарантії сторін

6.1. Виконавець гарантує усунення будь-яких збоїв і помилок, у випадку їх виникнення при розміщенні рекламних матеріалів у Додатках, що він випускає, у максимально стислі терміни.

6.2. За виключенням гарантій, прямо вказаних в цих Правилах, Виконавець не надає жодних інших прямих чи опосередкованих гарантій за Договором.

6.3. замовник гарантує що:

6.3.1. надана Виконавцю інформація відповідає дійсності;

6.3.2. всі рекламовані товари (роботи/послуги), що підлягають обов'язковій сертифікації та / або іншому обов'язковому підтвердженню їх відповідності вимогам технічних регламентів, сертифіковані або підтверджені у відповідності до умов технічних регламентів у встановленому порядку;

6.3.3. Замовник отримав всі необхідні ліцензії і інші дозволи уповноважених державних органів, або що Замовник не здійснює такого роду діяльність, що у відповідності з вимогами законодавства країни, на території якої здійснюється розповсюдження Рекламних матеріалів, потребує наявності спеціального дозволу/ліцензії/свідоцтва, а також здійснив всі інші дії, що вимагаються законодавством країни, на території якої здійснюється розповсюдження рекламних матеріалів, для заняття рекламованим видом діяльності та / або виробництвом, реалізацією рекламованих товарів (робіт, послуг);

6.3.4. надані ним рекламні матеріали повністю відповідають законодавству країни, на території якої здійснюється розповсюдження рекламних матеріалів, у тому числі використання Виконавцем наданих Рекламних матеріалів в межах виконання зобов'язань за Договором не порушує вимог законодавства про рекламу і конкуренцію, а також не обмежує майнові та / або особисті немайнові права третіх осіб, включно без обмежень авторські і суміжні права, права на торгові марки (товарні знаки, знаки обслуговування) і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей, живих і мертвих і т.д., Замовником отримані необхідні дозволи (укладені відповідні договори).

6.4. Замовник гарантує використання наданих додаткових функціональних можливостей у повній відповідності умовам цих Правил і Обов'язкових документів.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання чи неналежне виконання прийнятих за Договором зобов'язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

7.2. У випадку якщо Послуги були надані з вини Виконавця з порушеннями умов розміщення Рекламних матеріалів, Виконавець зобов'язується подовжити термін Послуг на відповідний період неналежного виконання, якщо інша угода, у тому числі і про способи забезпечення виконання зобов'язань (мірах відповідальності за виконання / неналежне виконання) не буде досягнута Сторонами додатково.

7.3. У випадку неможливості використання оплаченого доступу до додаткових функціональних можливостей Платформи більше 1 (Одного) робочого дня, Замовник повинен надіслати Виконавцю письмову претензію з докладними вказівками про обставини і період відсутності доступу. У випадку визнання претензії обґрунтованою, доступ до відповідних оплачених функціональних можливостей Платформи подовжується Виконавцем на період, відповідний встановленому періоду відсутності доступу.

7.4. У випадку порушення Замовником термінів оплати Послуг / Додаткових послуг, Виконавець має право стягнути з Замовника неустойку у розмірі 0, 1% (нуль цілих одна десята відсотка) від суми, що підлягає сплаті, за кожний день прострочення.

7.5. Виконавець не відповідає за зустрічне виконання зобов'язань з надання Послуг / Додаткових послуг, у випадку порушення термінів надання Рекламних матеріалів у належній формі, прострочення оплати Послуг / Додаткових послуг, і інших випадках повного або часткового невиконання Замовником зобов'язань за Договором, а також наявності обставин, що очевидно свідчать, що таке виконання не буде здійснене в зазначений термін.

7.6. Відповідальність Виконавця за Договором у будь-якому випадку обмежується відшкодуванням завданих Замовнику реальних збитків у сумі, що не перевищує оплачену вартість Послуг / Додаткових послуг за даним Договором.

7.7. Замовник самостійно у повному об'ємі несе відповідальність за відповідність рекламних матеріалів і розміщень ним інформації і матеріалів в межах надання Додаткових послуг вимогам законодавства, у тому числі за їх зміст і правомірність використання в них об'єктів інтелектуальної власності, наявності відповідних дозволів на виробництво і реалізацію рекламованих об'єктів, отримання сертифікатів на рекламовані товари (роботи, послуги) або підтвердження їх відповідності технічним регламентам у встановленому порядку, а також за здійснення інших дій в межах наданої у відповідності з цими Правилами гарантії.

7.8. У випадку якщо надання Послуг / Додаткових послуг за Договором спричинило пред'явлення до Виконавця претензій, позовів та / або приписи про відшкодування збитків (виплаті компенсації) зі сторони третіх осіб та / або державних органів чи або порушення справи про адміністративне правопорушення. Замовник зобов'язується негайно на вимогу Виконавця надати йому всю запитану інформацію, що стосується предмету спору, і сприяти Виконавцю у врегулюванні таких претензій, а також відшкодувати всі витрати (включаючи судові витрати по виплаті штрафів), що були понесені виконавцем в наслідок пред'явлення, розгляду і виконання таких претензій, позовів, приписів, а так само залученням до адміністративної відповідальності у зв'язку з порушенням прав третіх осіб і / або чинного законодавства в результаті надання Послуг / Додаткових послуг.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, осідання ґрунту, епідемії й інші явища природи, а також війна або військові дії, страйк в галузі або регіоні, прийняття органом державної влади, органом місцевого самоврядування правового акту, що спричинили неможливість виконання цього договору.

8.2. При виникненні і припинення форс-мажорних обставин Сторона за Договором, для якої створилася неможливість виконання її зобов'язань, повинна протягом 3 (Трьох) днів письмово повідомити про це іншу Сторону і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

8.3. При відсутності своєчасного повідомлення Сторона, для якої зазначеними обставинами створена неможливість виконання зобов'язань, не має права посилатися на зазначені обставини як підставу для звільнення від відповідальності.

8.4. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

8.5. Якщо обставини, передбачені цією статтею, триватимуть понад три місяці, Сторони повинні домовитися щодо подальшої долі Договору. Якщо Сторони не дійдуть згоди, Сторона, на яку вплинули обставини непереборної сили, має право відмовитися від виконання Договору, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

9. Умови конфіденційності

9.1. Під Конфіденційною інформацією мається на увазі будь-яка інформація, що має потенційну і дійсну комерційну цінність і надана ​​одній Стороні (тут і далі в цій статті «Одержуюча сторона») іншою Стороною (тут і далі в цій статті «Розкриваюча сторона») документально (в паперовому, електронному або іншому вигляді), і позначена «Конфіденційно», у тому числі, включно з науковими, діловими та комерційними даними, ноу-хау, формулами, процесами, розробками, ескізами, фото, планами, малюнками, технічними вимогами, зразками звітів , моделями, списками клієнтів, прайс-листами, дослідженнями, отриманими даними, комп'ютерними програмами, винаходами, ідеями, але не обмежена зазначеними.

9.2. Отримуюча сторона зобов'язується не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, коли Конфіденційна інформація може бути розголошена з попередньої письмової згоди Розкриваючої сторони. Отримуюча сторона зобов'язується обмежити доступ до Конфіденційною інформацією, надавши його співробітникам, прямо залученим в діяльність Приймаючої сторони по виконанню зобов'язань за цим Договором.

Укладення цього Договору означає, що Замовник підтверджує свою згоду на передачу Виконавцем Конфіденційною інформацією будь-яким третім особам для стягнення з Замовника заборгованості, договірної неустойки, законних відсотків, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами та інших грошових коштів незалежно від типу укладеного з такими третіми особами договору; а також будь-яким третім особам, залучення яких необхідно для виконання зобов'язань за Договором.

9.3. Отримуюча сторона визнає, що зобов'язання щодо збереження конфіденційності застосовуються до Конфіденційної інформації, наданої Розкриваючою стороною у зв'язку з виконанням цього Договору як до, так і після дати укладення цього Договору.

9.4. При розірванні цього Договору або за запитом Розкриваючої сторони, Отримуюча сторона, зобов'язується в найкоротші терміни повернути Розкриваючій стороні або знищити на вимогу Розкриваючої сторони конфіденційну інформацію, передану Розкриваючою стороною Отримуючій стороні.

9.5. Зобов'язання щодо збереження Конфіденційною інформацією, викладені в цій статті, не поширюються на Конфіденційну інформацію, яка:

9.5.1. як може довести Отримуюча сторона, була надбанням громадськості на момент передачі або стала надбанням громадськості не з вини Отримуючої сторони;

9.5.2. як може довести Отримуюча сторона, була відома останній до передачі Розкриваючою стороною;

9.5.3. отримана Отримуючою стороною від третьої особи.

9.6. Інформація не повинна вважатися надбанням громадськості, в разі якщо основний принцип є надбанням громадськості або відомий Отримуючій стороні, але особлива практика його використання не є надбанням громадськості або відоме Отримуючій стороні.

9.7. Повідомлення для засобів масової інформації, прес-релізи, публічні оголошення та інші повідомлення, що стосуються цього Договору, можуть бути зроблені з попередньої письмової згоди іншої Сторони.

9.8. За розголошення Конфіденційної інформації Сторона, яка допустила таке розголошення несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Зобов'язання зберігати в таємниці Конфіденційну інформацію дійсне в межах терміну дії укладеного Договору та протягом п'яти років після припинення його дії, якщо Сторонами окремо не буде передбачено інше.

10. Зміна і розірвання договору

10.1. Договір може бути змінений:

10.1.1. За згодою Сторін.

10.1.2. З ініціативою Виконавця, коли це прямо передбачено цими Правилами. У разі незгоди із запропонованими змінами Замовник має право відмовитися від виконання Договору, направивши Виконавцю повідомлення в порядку, передбаченому п.10.2.3. цих Правил.

10.2. Договір може бути розірваний достроково:

10.2.1. За згодою Сторін;

10.2.2. З ініціативою Виконавця шляхом односторонньої відмови від його виконання повністю або частково у разі порушення Замовником своїх зобов'язань або гарантій, встановлених цими Правилами та / або Договором. Повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору надсилається Замовнику в письмовій формі не пізніше 3 (Трьох) днів до передбаченої дати припинення Договору, за винятком випадку, передбаченого п. 10.6. цих Правил.

При цьому Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю завдані таким припиненням Договору документально підтверджені збитки.

10.2.3. За ініціативою однієї зі Сторін шляхом односторонньої відмови від його виконання повністю або частково за умови надіслання іншій Стороні письмового повідомлення не менше ніж за 14 (Чотирнадцять) днів до передбаченої дати припинення Договору. При цьому Замовник зобов'язаний повністю оплатити надані до моменту припинення Договору Послуги / Додаткові послуги, а Виконавець повертає Замовнику оплачену суму авансу, що перевищує вартість фактично наданих Виконавцем на дату припинення Договору Послуг / Додаткових послуг.

10.2.4. За ініціативою однієї зі Сторін шляхом односторонньої відмови від його виконання в частині надання Додаткових послуг за умови направлення іншій Стороні письмового повідомлення не менше ніж за 3 (Три) робочі дні до передбаченої дати припинення Договору. У цьому випадку Договір буде вважатися припиненим в частині надання Додаткових послуг по закінченню 3 (Трьох) робочих днів з моменту отримання Виконавцем повідомлення Замовника про односторонню відмову від виконання Договору, або після закінчення 3 (Трьох) робочих днів з моменту надіслання Виконавцем Замовнику повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору. При цьому Замовник зобов'язаний повністю оплатити надані до моменту припинення Договору Додаткові послуги, а Виконавець повертає Замовнику оплачену суму авансу, що перевищує вартість фактично наданих Виконавцем на дату припинення Договору Додаткових послуг.

10.2.5. З інших підстав, передбачених чинним законодавством і цими Правилами.

10.3. Фінансові розрахунки Сторін повинні бути проведені не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту припинення відповідного Договору, якщо інше не передбачено Договором.

10.4. У разі односторонньої відмови від виконання Договору, останній вважається припиненим повністю або у відповідній частині з першого числа місяця, що настає після дати відправлення повідомлення про відмову при дотриманні термінів на відповідне повідомлення, якщо інше не передбачено цими Правилами;

10.5. Часткова відмова від виконання укладеного Договору може виражатися у відмові від Розміщення реклами Замовника в Додатках, починаючи з першого числа місяця, що настає після дати направлення повідомлення про відмову від виконання відповідного Договору, за умови дотримання строків на повідомлення.

10.6. У разі порушення термінів оплати Послуг / Додаткових послуг або несвоєчасного надання Рекламних матеріалів повідомлення Замовника про часткову відмову Виконавця від виконання відповідного Договору не вимагається.

11. Термін дії, зміна і припинення Правил

11.1. Правила вступають в силу з моменту розміщення на Сайті і діють до моменту їх відкликання та / або зміни, якщо інший термін дії не визначений Правилами або Обов'язковими документами.

11.2. Правила можуть бути змінені та / або відкликані в будь-який момент. Відомості про зміну або відкликання Правил доводяться до Замовника за вибором Виконавця за допомогою розміщення на Сайті, публікації в засобах масової інформації або шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу, вказану Замовником при укладенні Договору або в ході його виконання.

11.3. У разі відкликання Правил або внесення в них змін, останні вступають в силу з моменту доведення про це відомостей до Замовника, якщо інший строк набрання ними чинності не визначено Правилами або додатково при такому повідомленні.

11.4. Зазначені в Правилах Обов'язкові документи затверджуються, доповнюються і змінюються власником Продуктів 2GIS на власний розсуд і доводяться Виконавцем до відома Замовника в порядку, передбаченому для повідомлення Замовника про зміну Правил.

11.5. Зобов'язання Сторін за Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов'язання по наданню гарантій, конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, але, не обмежуючись зазначеним), залишаються в силі після закінчення терміну дії Договору до повного виконання.

12. Прикінцеві положення

12.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором відповідно до цих Правил або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.

12.2. Спори за цими Правилами та / або Договором підлягають розгляду у суді за місцем знаходження Виконавця.

12.3. Всі повідомлення та інші документи за Договором, якщо інше не передбачене Правилами, повинні спрямовуватись на адреси, вказані у причетному до нього Бланку замовлення. Відомості та інші документи в письмовій формі, коли потрібно їх доставка, надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або кур'єрською службою, інших повідомлення можуть направлятися факсом або електронною поштою з / на зазначених (-і) у відповідному Бланку замовлення номерів (-и) / адрес ( и) електронної пошти.

12.4. Замовник погоджується отримувати на електронну адресу, вказану у Бланку замовлення або в ході виконання Договору, інформаційні електронні повідомлення (далі - "Повідомлення") на нижченаведених умовах:

12.4.1. Виконавець зобов'язується використовувати Повідомлення виключно для інформування Замовника про хід виконання укладеного Договору, його зміну або дострокове припинення, зміни в Продуктах 2GIS, а також акції, знижки, і нових рекламних можливостях в Продуктах 2GIS.

12.4.2. Виконавець зобов'язується не супроводжувати Повідомлення рекламними повідомленнями від третіх осіб.

12.5. Укладаючи цей Договір, Замовник вільно, своєю волею і в своїх інтересах дає письмову згоду на обробку будь-яких зазначених в ньому або наданих окремо персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних з метою виконання цього Договору. Згода Замовника включає в себе, в тому числі, згоду на те, що в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Замовником, Виконавець має право передати персональні дані будь-яким третім особам для стягнення з Замовника заборгованості, договірної неустойки, законних відсотків, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами і інших грошових коштів незалежно від типу укладеного з такими третіми особами договору.

Згода Замовника дійсна в межах терміну дії Договору і протягом 5 ( П'яти) років після припинення його дії . Згода може бути відкликана Замовником шляхом направлення відповідного письмового заяви на адресу Виконавця.

12.6. Якщо якесь із положень цих Правил буде визнано недійсним, то законність / дійсність решти його положень від цього не втрачаються.

12.7. Діюча редакція цих Правил розміщена на сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules.

 

Редакція від 13.04.2016 р.