Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Правила розміщення реклами з використанням продуктів 2GIS

1. Визначення та терміни

1.1. Для цілей даного документа нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

Бланк замовлення — документ, що підписується Замовником і Виконавцем, в якому зазначаються істотні умови Договорів, що укладаються відповідно до цих Правил, включаючи відомості про Рекламні матеріали, Додатки, в яких планується Розміщення реклами, термін надання Послуг, їх вартість, а також про предмет, вартості та терміни надання Додаткових послуг (за винятком випадків визначення предмета, вартості та терміну надання Додаткових послуг в Прайс-листі, згідно п. 2.5 цих Правил) та інші необхідні умови конкретного Договору.

Веб-додаток — встановлена на абонентському пристрої Споживача програма для ЕОМ (включаючи програму для мобільних пристроїв), за допомогою якої Продукти 2ГІС показуються та/або представляються в іншій формі до відома Споживачів з використанням сервісів API Довідники 2ГІС.

Дані статистики — дані системи автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2ГІС та/або дані системи автоматизованого обліку інформації DoubleClickforPublishers, що належить GoogleInc., які в тому числі можуть містити залежно від призначення системи обліку відомості про кількість Показів, вартість послуг та інші відомості, які стосуються Розміщення реклами на Інтернет-майданчиках та/або в Веб-додатках, а також до надання Додаткових послуг.

Договір — договір надання платних Послуг / Додаткових послуг між Замовником та Виконавцем, який укладається і виконується в порядку, передбаченому даними Правилами.

Додаткові послуги — інформаційні послуги, які полягають у забезпеченні доступу до додаткових функціональних можливостям Платформи, перераховані у Прайс-листі Виконавця, і інші послуги.

Замовник — особа, яка є замовником Послуг / Додаткових послуг на умовах даних Правил (згідно укладеного Договору) або має намір ним стати (на стадії укладення Договору).

Інтернет-майданчик — інтернет-сайт, розміщений за певною мережевою адресою, на якому до відома Споживачів доводяться Продукти 2ГІС, отримані з використанням сервісів API Довідники 2ГІС.

Контент — інформаційні матеріали, що розміщуються Замовником на Сайті в рамках надання Додаткових послуг.

Особистий кабінет — персональний розділ Сайту, до якого за наявності технічної можливості Замовник отримує доступ після проходження реєстрації та/або авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для зберігання інформації Замовника, перегляду Даних статистики (даних системи автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2ГІС), новин Виконавця, внесення змін Замовником до довідкової інформації про нього, розміщеної в Довіднику організацій, керування Статусом, отримання повідомлень, надання рекламних матеріалів Виконавцю, а також вчинення інших дій і отримання додаткової інформації відповідно до даних Правил та/або правила надання інформаційних послуг з використанням окремих Сервісів 2ГІС.

Медійна реклама (медійні рекламні матеріали) — текстово-графічні Рекламні матеріали, щодо яких згідно з Бланком замовлення враховується кількість Показів.

Мітка — спеціальне позначення організації або індивідуального підприємця, нанесене на Цифровий план.

Навігатор 2ГІС — навігаційний програмний засіб, який є доступним на мобільних пристроях Споживачів та служить для побудови автомобільного маршруту з урахуванням визначення місця розташування Споживача, організації дорожнього руху і напрямку руху до заданого\наміченого об’єкту.

Звітний період — повний календарний місяць, що припадає на період з першого числа місяця до останнього числа поточного місяця включно.

Платформа — програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Виконавця.

Споживач — будь-яка особа, що використовує Додаток за функціональним призначенням.

Показ — відображення Рекламного матеріалу на Рекламному місці.

Додаток — Електронний довідник, Інтернет-майданчик, Веб-додаток, і інше програмне забезпечення, що належать або використовуються Виконавцем або залученими ним третіми особами для Розміщення реклами на основі Продуктів 2ГІС.

Продукти 2ГІС — Довідники організацій та/або Цифрові плани, які можуть поширюватися в Додатках у вигляді окремих екземплярів, що потребують встановлення на апаратні засоби Споживача, або передбачати надання до них доступу мережевим способом.

Рівномірна відкрутка в Медійній рекламі (за текстом цих Правил - Рівномірна відкрутка) — рівномірна витрата Рекламного бюджету з урахуванням щоденного перерахунку коштів протягом періоду надання Послуг за відповідним Бланком замовлення в залежності від фактичної витрати коштів кожен день.

Розміщення реклами — відображення Рекламного матеріалу на Рекламному місці у Додатку, або вчинення іншої дії з інформацією з Довідника організацій, спрямованої на залучення до неї уваги, розміщення або виконання яких допускається відповідно до даних Правил.

Рекламний матеріал — банер, коментар, які містять рекламну інформацію, і інша реклама, розміщення якої допускається відповідно до даних Правил та зазначених в них обов’язкових документів, які надано Замовником в рамках певної Рекламної кампанії для розміщення на умовах даних Правил згідно з окремим Бланком замовлення.

Рекламне місце — місце, виділене в графічному дизайні Додатку, Партнерських ресурсів для розміщення (відображення) Рекламних матеріалів.

Рекламна кампанія — сукупність замовлених Послуг за укладеними між Виконавцем і Замовником Договорами, дійсними у Звітному періоді.

Сайт — інтернет-сайти, які розміщено в доменах за адресою 2gis.ua, covid.2gis.ua та/або знаходяться під їх керуванням.

Довідник організацій — електронний довідник, що включає інформацію про найменування, місцезнаходження, телефони, адреси електронної пошти та сайтів, видах вироблених і реалізованих товарів (роботи, що виконуються, послуги, що надаються) та інші відомості про організацію та індивідуальних підприємців, які знаходяться в межах певної території, а також інші організації на розсуд його власника.

Статус — набір функціональних можливостей Платформи, вибір яких здійснюється Замовником з використанням програмних засобів в Особистому кабінеті на Сайті.

Сторони — Замовник і Виконавець відповідно до укладеного згідно з даними Правилами Договору.

Сторінка результатів пошуку — сторінка, що містить коротку інформацію про організацію та/або індивідуальних підприємців, про адреси, включені в Продукти 2ГІС, відібрані за Пошуковим запитом Споживача, і виражена у вигляді списку в Довіднику організацій, в т.ч. у вигляді міток на Цифровому плані.

Послуги — послуги Виконавця з Розміщення реклами Замовника у Додатку та/або на Партнерських ресурсах та/або в Навігаторі 2ГІС та/або на Сайті, розміщеному в мережі Інтернет за адресою covid.2gis.ua, які надаються за окремим Договором відповідно до умов даних Правил.

Фотографії — фотографії, які явно відносяться до діяльності юридичної особи / індивідуального підприємця (організації), відомості про який містяться у Довіднику організацій певної території, прив’язані до профілю організації, наявного у Довіднику організацій, і які розміщуються Замовником на сайті 2gis.ua для цілей інформування споживачів сайту 2gis.ru про товари, роботи, послуги, що реалізуються організацією.

Цифровий план — електронна карта, що включає геоінформаційні дані про географічні об’єкти, об’єкти місцевості і населені пункти в межах території, обмеженої певними географічними координатами.

Екстра-період в Медійній рекламі — період прискореної відкрутки Рекламного бюджету протягом терміну дії заданого Екстра-періоду за відповідним Бланком замовлення. Складається з дати початку, дати закінчення і бюджету Екстра-періоду.

Електронний довідник — електронне видання, що включає Продукти 2ГІС у версіях, адаптованих для персональних комп’ютерів та мобільних пристроїв.

1.2. У цих Правилах може бути використано терміни та визначення, які не зазначені у п.1.1. Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення у тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: у першу чергу — документами, які формують Договір між Сторонами, в другу чергу — обов’язковими для Сторін документами, і у подальшому — законодавством України, звичаями ділового обороту та науковою доктриною.

1.3. Будь-яке посилання в даних Правилах на пункт (розділ Правил) та/або їх умови, означає відповідне посилання на дані Правила (їх розділ) та/або їх умови.

2. Предмет та порядок укладення договору

2.1. Предметом Договору є Послуги, узгоджені Сторонами в Бланку замовлення, а також отримати додаткові послуги, у випадку, передбаченому п. 2.5 даних Правил.

2.2. Підписання Сторонами Бланка замовлення підтверджує ознайомлення та беззастережну згоду Замовника з даними Правилами, включаючи зазначені в ньому обов’язкові документи, і свідчить про укладення між ними Договору на умовах Бланка замовлення та даних Правил.

2.3. Термін дії Договору відповідає періоду з моменту підписання Бланка замовлення Сторонами до закінчення зазначеного в ньому терміну надання Послуг / Додаткових послуг.

2.4. На підставі даних Правил Сторонами може бути укладено необмежену кількість Договорів, в тому числі з термінами дії, що співпадають повністю або частково.

2.5. Відповідним Бланком замовлення може бути передбачено надання Виконавцем Замовнику Додаткових послуг. Прайс-листом може бути передбачено надання окремим категоріям Замовників Додаткових послуг.

2.6. Щоб скористатися Додатковими послугами, Замовнику необхідно пройти процедуру реєстрації та/або авторизації на Сайті. Замовник має право самостійно вибрати логін і пароль для входу до Особистого кабінету (вибір логіна може підтверджуватися у Бланку замовлення), або скористатися логіном, переданим Виконавцем Замовнику під час підписання Бланка замовлення. Замовник несе відповідальність за дії, вчинені з використанням логіна і пароля, з моменту реєстрації на Сайті.

2.7. Будь-які дії, вчинені з використанням логіна і пароля для доступу до Особистого кабінету Замовника, вважаються здійсненими Замовником, за винятком випадків, коли Замовник, у порядку, передбаченому п. 2.8 даних Правил, повідомив Виконавця про несанкціонований доступ третіх осіб до логіну та паролю Замовника, їх втрати Замовником. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії та їх наслідки в рамках та/або у зв’язку з виконанням Договору під його обліковим записом, включаючи випадки передачі Замовником даних для доступу третіх осіб на будь-яких умовах.

2.8. У разі несанкціонованого доступу до логіна та паролю, їх втрати або розкриття третім особам Замовник зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця у письмовій формі з одночасним направленням електронного листа з зазначеної у своєму обліковому записі на Сайті адреси електронної пошти. З метою безпеки, Замовник зобов’язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи в Особистому кабінеті. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть виникнути через порушення Замовником даного розділу Правил.

3. Умови надання послуг

3.1. Обов’язковою умовою надання Виконавцем Послуг / Додаткових послуг є беззастережне прийняття та дотримання Замовником застосовуваних до відносин Сторін за Договором вимог та положень, визначених наступними обов’язковими для Сторін документами (далі — Обов’язкові документи):

3.1.1. Прайс-лист, який розміщений та/або доступний на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://www.2gis.ua/our-firm/price/ і включає в себе найменування та вартість Додаткових послуг, а також ціну на Послуги щодо Розміщення реклами певного виду застосовно до окремого Додатку або їх групи, склад додаткових функціональних можливостей Платформи.

3.1.2. Додаток до Прайс-листа, який розміщений та/або доступний на Сайті у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/pricelist-application, в якому визначено порядок присвоєння цінової групи.

3.1.3. Архівні прайс-листи, які розміщені та/або доступні на Сайті у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/price-archives і включають в себе найменування та вартість Додаткових послуг, а також ціну на Послуги щодо Розміщення реклами певного виду застосовно до окремого Додатку або їх групи, склад додаткових функціональних можливостей Платформи і визначають порядок присвоєння цінової групи, за минулі періоди надання Послуг/Додаткових послуг.

3.1.4. Угода API Довідники 2ГІС, розміщена та/або доступна на Сайті у мережі Інтернет за адресою http://law.2gis.ua/api-rules/, в якій визначено порядок Розміщення реклами з використанням сервісу API Довідники 2ГІС.

3.1.5. Угода про використання сервісів 2ГІС і зазначені в ній документи, які розміщені та/або доступні у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/rules і передбачають загальні умови реєстрації на Сайті і використання Платформи та Сервісів Виконавця.

3.1.6. Вимоги до рекламних матеріалів, розміщення та/або доступні на Сайті у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules/requirements/, і визначають загальні обов’язкові умови, яким мають відповідати Рекламні матеріали, поширювані на території України, — застосовно до надання Виконавцем Послуг, а також вимоги, що ґрунтуються на законодавстві країни, на території якої поширюються Рекламні матеріали.

3.1.7. Вимоги до оформлення рекламних матеріалів, які розміщені та/або доступні на Сайті у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules/technical-requirements, і визначають обов’язкові технічні вимоги, яким мають відповідати Рекламні матеріали — застосовно до надання Виконавцем Послуг, а також які включають параметри Рекламних матеріалів, що розміщуються Виконавцем.

3.1.8. Вимоги до інформаційних матеріалів, які розміщені та/або доступні у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/informational-requirements/ і передбачають застосовно до певного виду Додаткових послуг вимоги до змісту інформаційних матеріалів, що розміщуються Замовником на Сайті з використанням додаткових функціональних можливостей Платформи — застосовно до надання Виконавцем додаткових послуг.

3.2. Зазначені у п.3.1 Правил обов’язкові для Сторін документи є їх невід’ємною частиною.

3.3. Замовник зобов’язаний надавати Виконавцю для надання останнім Послуг Замовнику Рекламні матеріали, що відповідають вимогам до Рекламних матеріалів та умов їх розміщення, передбачених чинним законодавством країни, на території якої поширюються Рекламні матеріали, укладеним Договором на їх розміщення та даними Правилами, не пізніше 18 (Вісімнадцятого) числа місяця, що передує першому місяцю їх розміщення за укладеним Договором, за винятком медійних позицій. Інший термін надання Рекламних матеріалів може бути вказано у відповідному Бланку замовлення на розміщення реклами в окремих Додатках, коли це допускається застосовуваною Виконавцем технологією Розміщення реклами у таких Додатках. Замовник має право надати Виконавцю для надання останнім Послуг Замовнику Рекламні матеріали за допомогою Особистого кабінету.

Замовник зобов’язаний надавати Виконавцю медійні рекламні матеріали не пізніше, ніж за 3 (Три) робочих дні до дати початку надання Послуг Виконавцем.

Аналогічні правила застосовуються у разі внесення змін до Рекламних матеріалів в період їх розміщення.

Замовник зобов’язаний надавати Виконавцю для надання останнім Додаткових послуг Замовнику матеріали, що відповідають вимогам до Рекламних матеріалів та умов їх розміщення, передбаченим чинним законодавством країни, на території якої поширюються матеріали, і цим Договором, в тому числі за допомогою Особистого кабінету.

3.4. У разі несвоєчасного надання Рекламних матеріалів Виконавець має право змінити термін їх розміщення в межах узгодженого терміну надання Послуг згідно застосовного до них Договору таким чином, щоб забезпечити дотримання положень п.3.3. Правил:

3.4.1. під час первинного розміщення Рекламних матеріалів дата початку їх розміщення переноситься на місяць, наступний за місяцем фактичного надання Рекламних матеріалів з дотриманням положень п.3.3. даних Правил, з продовженням терміну розміщення на відповідний період затримки з вини Замовника;

3.4.2. у разі зміни Рекламних матеріалів останні розміщуються, починаючи з місяця, наступного за місяцем фактичного надання Рекламних матеріалів з дотриманням положень п.3.3. даних Правил, без продовження терміну розміщення на відповідний період затримки з вини Замовника.

3.5. Виконавець має право здійснювати перевірку Рекламних матеріалів як до початку надання Послуг за відповідним Бланком замовлення, так і у будь-який момент після початку їх розміщення:

  • на відповідність вимогам чинного законодавства країни, на території якої поширюються Рекламні матеріали;
  • на відповідність вимогам Договору та названим у ньому обов’язковим документам;
  • на предмет правильності зазначення адресних даних, телефонних номерів, адреси сайту, відповідності, пропонованих під час звернення за контактними даними товарів (робіт, послуг) змістом Рекламного матеріалу;
  • на відповідність дійсності відомостей у наданих Замовником документах, які підтверджують оформлення необхідних ліцензій (дозволів) або сертифікатів (декларацій). Якщо на виробництво та (або) реалізацію рекламованих товарів (робіт, послуг) потрібне отримання ліцензій чи інших спеціальних дозволів, або такі товари (роботи, послуги) підлягають обов’язковій сертифікації або іншому обов’язковому підтвердженню відповідності вимогам технічних регламентів, Виконавець має право у будь-який час запросити, а Замовник зобов’язаний надати належним чином завірені копії відповідних документів, що підтверджують їх отримання/проходження, протягом трьох днів з моменту отримання відповідного запиту, а під час первинного розміщення — одночасно з наданням Рекламних матеріалів;

3.6. Прийняття на розміщення та/або підтвердження Виконавцем можливості розміщення будь-яких Рекламних матеріалів за жодних обставин не означає підтвердження права Замовника на використання в такому Рекламному матеріалі об’єктів інтелектуальної власності третіх осіб та/або іншу дію, що порушує права (законні інтереси) третіх осіб, а також порушення законодавства у будь-якій іншій формі. Всю відповідальність за таке використання та будь-які наслідки такого використання, так само як і за зміст Рекламного матеріалу та його відповідність вимогам законодавства Замовник несе самостійно.

3.8. У разі виявлення невідповідності Рекламного матеріалу вимогам, зазначеним у п. 3.5. Правил, Виконавець повідомляє Замовника про результати перевірки та пропонує замінити дані Рекламні матеріали новими надати запитувані документи. Якщо Замовник, незважаючи на обґрунтоване попередження Виконавця, не усуне обставини, що перешкоджають розміщенню Рекламних матеріалів, а також у разі неподання запитуваних документів або невідповідності зазначеним у них відомостям, Виконавець має право в односторонньому порядку на власний розсуд відмовитися повністю або частково від виконання відповідного Договору, яким оформлено їх розміщення, у порядку, передбаченому Договором.

3.13. Надання доступу до функціональних можливостей Платформи здійснюється за умови оплати Додаткових послуг згідно застосовуваного до таких послуг Договору і відсутності заборгованості за іншими Договорами Замовника, укладеними відповідно до цих Правил, якщо у відповідному Бланку замовлення не передбачено інше.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надавати Замовнику Послуги / Додаткові послуги на умовах укладеного Договору відповідно до цих Правил та зазначених в них обов’язкових документів.

4.1.2. Почати надання Послуг не пізніше зазначеної у відповідному Договорі дати.

4.1.3. Забезпечити необмежений доступ третіх осіб до Додатків, що ним випускаються.

4.1.4. Під час надання Послуг з розміщення Медійної реклами надавати Замовнику дані статистики автоматизованого обліку інформації DoubleClick for Publishers, що належить Google Inc., або дані статистики автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідника 2ГІС (якщо це прямо передбачено в Бланку замовлення) шляхом направлення даних статистики на адресу електронної пошти Замовника, зазначену у відповідному Бланку замовлення, не частіше одного разу на тиждень.

4.1.5. На вимогу Замовника знайомити його з ходом надання Послуг / Додаткових послуг за укладеним Договором.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Не приступати до надання Послуг / Додаткових послуг, призупинити їх надання, відмовитися від виконання Договору повністю або частково, у випадках порушення Замовником вимог, передбачених розділами 3 та 5 даних Правил, а також у разі відкликання Замовником згоди на обробку його персональних даних.

4.2.2. Відмовитися від виконання укладеного Договору повністю або частково у випадках, передбачених даними Правилами.

4.2.3. Запитувати у Замовника і отримувати документи, проводити перевірки зазначених у них відомостей відповідно до положень розділу 3 цих Правил.

4.2.4. З метою вдосконалення Довідника організацій видаляти, запроваджувати, змінювати назви та розміщення рубрик. У разі якщо Рекламні матеріали Замовника розміщуються в одній або декількох рубриках, які видаляються з Довідника організацій, або змінюють назву або розміщення, Виконавець повідомляє Замовника про здійснені зміни у будь-якій зручній для нього формі.

4.2.5. Залучати третіх осіб для виконання зобов’язань за укладеним Договором, несучи відповідальність за їх дії як за свої власні.

4.2.6. Використовувати Рекламні матеріали, надані Замовником за Договором (в цілях даного пункту — твір), в портфоліо, в презентаційних матеріалах, в Вимогах до оформлення рекламних матеріалів, зазначених у п. 3.1.6. даних Правил, а також в рекламних матеріалах Виконавця без зазначення імені автора при кожному такому використанні наступними способами: відтворення твору, тобто виготовлення одного і більше примірника твору або його частини у будь-якій матеріальній формі; розповсюдження твору шляхом відчуження його оригіналу або примірників; публічний показ твору; публічне виконання твору; переробка твору; доведення твору до загального відома.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. Надавати Виконавцю Рекламні матеріали відповідно до вимог розділу 3 даних Правил.

4.3.2. Своєчасно оплачувати Послуги / Додаткові послуги за Договорами відповідно до умов, передбачених розділом 5 даних Правил.

4.3.3. За запитом Виконавця надавати документи, зазначені у розділі 3 Правил, протягом визначених в ньому термінів.

4.3.4. Повідомити Виконавця у письмовій формі протягом 3 (Трьох) днів з моменту анулювання (скасування), призупинення або закінчення терміну дії ліцензій, сертифіката та інших дозволів, виданих на рекламовані товари (роботи, послуги) або у зв’язку з ними.

4.3.5. Забезпечувати достовірність відомостей, що містяться у наданих Рекламних матеріалах, і їх відповідність іншим вимогам законодавства, Договору на їх розміщення та цих Правил.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вносити зміни до розміщуваних Рекламних матеріалів в рамках діючих Договорів шляхом надання нових Рекламних матеріалів у порядку, передбаченому в розділі 3 даних Правил.

4.4.2. Знайомитися з ходом надання Послуг / Додаткових послуг за укладеним Договором.

4.4.3. Відмовитися від виконання укладеного Договору повністю або частково у випадках, передбачених даними Правилами.

5. Вартість послуг та порядок оплати

5.1. Вартість Послуг встановлюється залежно від способу Розміщення реклами за певний період або виконаний Показ.

5.2. Вартість Послуг / Додаткових послуг за Договором вказується у відповідному Бланку замовлення згідно Прайс-листа, що діє на момент його підписання, якщо інше не передбачено даними Правилами або Бланком замовлення.

У разі відсутності підписаного Сторонами Бланка замовлення на додаткові послуги вартість Додаткових послуг вказується у Прайс-листі, що діє на момент надання Додаткових послуг.

Вартість Послуг/Додаткових послуг, узгоджена Сторонами в Бланку замовлення, може бути змінено за згодою Сторін.

Якщо відповідним Бланком замовлення Сторони погодили Рекламний бюджет на весь термін надання послуг, то списання грошових коштів в рамках Рекламного бюджету відбувається рівномірно протягом відповідного терміну надання послуг, узгодженого Сторонами в Бланку замовлення.

Замовник має право протягом терміну надання Послуг, узгодженого Сторонами в Бланку замовлення, через Особистий кабінет необмежену кількість разів налаштовувати Екстра-період, але не більше одного Екстра-періоду чинного, і підвищити Рекламний бюджет (далі-підвищений Рекламний бюджет) на період дії Екстра-періоду.

Термін Екстра-періоду може припадати з дати налаштування Екстра-періоду і до будь-якої іншої дати, але не пізніше дати закінчення терміну надання Послуг за відповідним Бланком замовлення. Заданий Замовником підвищений Рекламний бюджет для Екстра-періоду не може перевищувати суму Рекламного бюджету на весь термін надання послуг за відповідним Бланком замовлення.

Списання грошових коштів в Екстра-періоді і в рамках заданого підвищеного Рекламного бюджету відбувається рівномірно.

Замовник має право в будь-який момент відключити Екстра-період через Особистий кабінет, і повернутися до рівномірного списання грошових коштів протягом терміну надання послуг за відповідним Бланком замовлення.

Збільшення Рекламного бюджету на весь термін надання послуг в рамках відповідного Бланка замовлення здійснюється через Особистий кабінет шляхом кліка по кнопці «Збільшити бюджет», подальшого введення суми поповнення Рекламного бюджету, і завершується натисканням кнопки «Поповнити». Термін обробки зазначеної дії займає не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту фіксації Замовником в інтерфейсі Особистого кабінету нового Рекламного бюджету на місяць.

Якщо відповідним Бланком замовлення Сторони погодили Рекламний бюджет на місяць і наявних грошових коштів, в тому числі внесених в рахунок оплати наступних звітних періодів, недостатньо для збільшення місячного Рекламного бюджету в рамках відповідного Бланка замовлення або Договору, укладеного шляхом Акцепту Оферти, то збільшення місячного Рекламного бюджету в інтерфейсі Особистого кабінету допускається після оплати суми, недостатньої для збільшення місячного Рекламного бюджету. Термін оплати суми, на яку підвищується Рекламний бюджет, становить 30 (Тридцять) календарних днів з дати виставлення рахунку Виконавцем.

Збільшення місячного Рекламного бюджету в рамках відповідного Бланка замовлення або Договору, укладеного за допомогою Акцепту Оферти, в інтерфейсі Особистого кабінету здійснюється кліком на кнопку «Збільшити бюджет», подальшого введення суми поповнення Рекламного бюджету на місяць, і завершується натисканням кнопки «Поповнити». Термін обробки зазначеної дії займає не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту фіксації Замовником в інтерфейсі Особистого кабінету нового Рекламного бюджету на місяць.

5.3. Якщо Виконавець є платником ПДВ, зазначена у відповідному Прайс-листі ціна на Послуги / Додаткові послуги без ПДВ збільшується на ПДВ за ставкою, передбаченою законодавством на дату оформлення відповідного Бланка замовлення.

Якщо Виконавець не є платником ПДВ, зазначена у відповідному Прайс-листі вартість Послуги / Додаткової послуги, включаючи ПДВ, приймається як ціна за Договором з Замовником.

5.4. Загальна вартість Послуг / Додаткових послуг, що підлягає оплаті Замовником за Звітний період, складається з вартості послуг за окремими Договорами в рамках Рекламної кампанії та вартості Додаткових послуг за окремими Договорами.

5.5. Щомісяця Виконавець складає єдиний первинний обліковий документ (надалі — «Первинний документ»). Первинний документ складається за формою, затвердженою облікової політикою Виконавця на дату його складання.

5.6. Сторони визнають і беззастережно погоджуються, що відомості про надані у Звітному періоді Послуги / Додаткові послуги вказуються у Первинному документі, який для Медійної реклами формується на основі Даних статистики у вигляді даних системи автоматизованого обліку інформації DoubleClick for Publishers, що належить Google Inc.; або у вигляді даних системи автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2ГІС, якщо у Бланку замовлення прямо передбачено систему автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2ГІС.

5.7. Первинний документ у електронному вигляді направляється Замовнику електронною поштою не пізніше 7 (Семи) робочих днів з початку місяця, наступного за Звітним періодом.

5.8. Замовник зобов’язаний ознайомитися і самостійно отримати Первинний документ на паперовому носії за місцем знаходження або в офісі Виконавця, зазначеному в чинному Договорі, до 15 (П’ятнадцятого) числа місяця, наступного за Звітним періодом.

5.9. У разі неподання Замовником до 20 (Двадцятого) числа місяця, наступного за Звітним періодом, Виконавцю письмових заперечень щодо наданих у звітньому періоді Послуг / Додаткових послуг, останні вважаються прийнятими Замовником і підлягають оплаті у повному обсязі. При цьому Первинний документ, підписаний з боку Виконавця, має повну юридичну силу. Неотримання Первинного документа в електронному вигляді та (або) на паперовому носії не звільняє Замовника від оплати фактично наданих Послуг / Додаткових послуг.

5.10. Якщо Виконавець є платником ПДВ за Послугами / Додатковими послугами, що надаються, порядок складання та надання рахунків-фактур Замовнику, а також наслідки їх неотримання є аналогічними, передбаченим у п.5.5 — 5.9. для Первинних документів.

5.11. Оплата Послуг / Додаткових послуг здійснюється Замовником в наступному порядку:

5.11.1. Замовник проводить авансовий платіж у розмірі 100% (Ста відсотків) від вартості замовлених Послуг / Додаткових послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання відповідного Бланка замовлення, але у будь-якому випадку не пізніше 25 (Двадцять п’ятого) числа місяця, що передує місяцю Розміщення реклами / надання доступу до функціональних можливостей Платформи, якщо у відповідному Бланку замовлення не передбачено інший термін оплати.

5.11.2. Замовник проводить авансовий платіж у розмірі 100% (Ста відсотків) від вартості замовлених Послуг з розміщення Медійної реклами / Додаткових послуг не пізніше, ніж за 3 (Три) робочих дні до дати початку надання Послуг / Додаткових послуг Виконавцем.

5.11.3. Замовник має право оплатити Послуги / Додаткові послуги достроково.

5.12. Оплата Послуг / Додаткових послуг проводиться в українських гривнях, або іншій, оговореній Сторонами у Бланку замовлення валюті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок або шляхом внесення в касу Виконавця в межах сум, що допускаються чинним законодавством.

5.13. Замовник вважається таким, що виконав свої зобов’язання щодо оплати Послуг / Додаткових послуг з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок або внесення в касу Виконавця у визначеному розмірі.

5.14. Після закінчення кожного календарного кварталу (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців) в період надання послуг за Договором, одночасно з Первинним документом за останній місяць кварталу, Виконавець формує Акт звіряння розрахунків і надає його Замовнику протягом 7 робочих днів на адресу електронної пошти, вказану у Бланку замовлення. Замовник роздруковує вказаний Акт звіряння розрахунків у двох примірниках, проводить звіряння розрахунків, підписує уповноваженою особою і повертає Виконавцю протягом 5 робочих днів поштою або кур’єром. Акт звіряння розрахунків має бути підписано керівником, який діє на підставі Статуту, або довіреною особою (додається документ, що засвідчує право на підписання акту звіряння, якщо повноваження довіреної особи не містяться у Бланку замовлення, підписаному Сторонами).

5.15. Після закінчення календарного року, протягом якого надавались послуги за Договором, після закінчення терміну дії Договору, в т.ч. у разі дострокового його припинення, Виконавець формує Акт звіряння розрахунків і надає його Замовнику протягом 7 робочих днів на паперовому носії у двох примірниках. Замовник проводить звіряння розрахунків, підписує уповноваженою особою і повертає Виконавцю протягом 5 робочих днів з дати отримання Акту звіряння розрахунків.

6. Гарантії сторін

6.1. Виконавець гарантує усунення будь-яких збоїв та помилок, у разі їх виникнення, під час розміщення Рекламних матеріалів у Додатках, що ним випускаються, в максимально короткі терміни.

6.2. За винятком гарантій, прямо зазначених у цих Правилах, Виконавець не надає жодних інших прямих або гаданих гарантій за Договором.

6.3. Замовник гарантує, що:

6.3.1. представлена Виконавцю інформація відповідає дійсності, в тому числі під час оформлення платіжних документів на оплату Послуг / додаткових послуг;

6.3.2. всі рекламовані товари (роботи/послуги), що підлягають обов’язковій сертифікації та/або іншому обов’язковому підтвердженню відповідності вимогам технічних регламентів, сертифіковано або підтверджено їх відповідність вимогам технічних регламентів у встановленому порядку;

6.3.3. Замовник отримав всі необхідні ліцензії та інші дозволи уповноважених державних органів, або що Замовник не здійснює такого роду діяльність, яка відповідно до вимог законодавства країни, на території якої здійснюється поширення Рекламних матеріалів, вимагає наявності спеціального дозволу/ліцензії/свідоцтва, а також вчинив всі інші дії, які вимагає законодавство країни, на території якої здійснюється поширення Рекламних матеріалів, для заняття рекламованим видом діяльності та/або виробництва, реалізації рекламованих товарів (робіт, послуг);

6.3.4. надані ним Рекламні матеріали повністю відповідають законодавству країни, на території якої здійснюється поширення Рекламних матеріалів, в тому числі використання Виконавцем наданих Рекламних матеріалів в рамках виконання зобов’язань за Договором не порушує вимоги законодавства про рекламу та конкуренцію, а також не обмежує майнові та/або особисті немайнові права третіх осіб, включаючи без обмеження авторські та суміжні права, права на торговельні марки (товарні знаки, знаки обслуговування) і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей, живих або померлих тощо, Замовником отримано необхідні дозволи (укладено відповідні договори).

6.3.5. Замовник (представник Замовника) володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

6.4. Замовник гарантує використання наданих додаткових функціональних можливостей у повній відповідності з умовами даних Правил та Обов’язкових документів.

6.5. Замовник не має права без попереднього письмового узгодження з Виконавцем поміщати в один Рекламний матеріал більше одного об’єкта рекламування. У разі невиконання Замовником даної умови вартість Послуг підлягає перегляду в сторону збільшення і визначається за згодою Сторін.

6.6. Виконавець зобов’язується вжити всіх розумних зусиль для забезпечення визначених Замовником параметрів надання Послуг, що надаються за допомогою Партнерських ресурсів, однак не надає гарантій доступності таких Послуг, у тому числі щодо: а) розміщення або періоду показу будь-якого Рекламного матеріалу, б) певної кількості Показів та ( або) Рекламних кліків та (або) Рекламних місць на Партнерських Ресурсах. Замовник розуміє і погоджується з тим, що Рекламні матеріали, які розміщуються за допомогою Партнерських ресурсів, може бути відхилено або видалено у будь-який час.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих за Договором зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У разі якщо Послуги з вини Виконавця було надано з порушенням умов розміщення Рекламних матеріалів, Виконавець зобов’язується продовжити термін надання Послуг на відповідний період неналежного виконання, якщо інша угода, в тому числі і про способи забезпечення виконання зобов’язань (заходи відповідальності за виконання / неналежне виконання), шляхом підписання відповідної угоди.

7.3. У разі неможливості використання сплаченого доступу до додаткових функцій Платформи більше 1 (Одного) робочого дня, Замовник повинен направити Виконавцю письмову претензію з детальним зазначенням обставин та періоду відсутності доступу. У разі визнання претензії обґрунтованою, доступ до відповідних оплачених функціональних можливостей Платформи продовжується Виконавцем на період, що відповідає визначеному періоду відсутності доступу.

7.4. У разі порушення Замовником строків оплати Послуг / Додаткових послуг, Виконавець має право стягнути з Замовника неустойку у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від суми, що підлягає сплаті, за кожен день прострочення.

7.5. Виконавець не відповідає за зустрічне виконання зобов’язань щодо надання Послуг / Додаткових послуг, у разі порушення термінів надання Рекламних матеріалів в належній формі, прострочення оплати Послуг / Додаткових послуг, та інших випадках повного або часткового невиконання Замовником зобов’язань за Договором, а також наявності обставин, що очевидно свідчать про те, що таке виконання не буде здійснено у встановлений термін.

7.6. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем обов’язків щодо надання Послуг з розміщення Медійної реклами вартість Послуг підлягає відповідному зменшенню, якщо інше не погоджено Сторонами.

У разі відсутності заборгованості Замовника перед Виконавцем за Договором Виконавець повертає Замовнику суму, що дорівнює різниці між сплаченою Замовником вартістю не наданих / неналежно наданих послуг Виконавця за Звітний період і вартістю фактично наданих Замовнику Послуг протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту припинення Бланка замовлення і отримання відповідного запиту Замовника.

7.7. Відповідальність Виконавця за Договором у будь-якому випадку обмежується відшкодуванням заподіяного Замовнику реального збитку у сумі, що не перевищує оплачену вартість Послуг / Додаткових послуг за даним Договором.

7.8. Замовник самостійно у повному обсязі несе відповідальність за відповідність Рекламних матеріалів і розміщеної ним інформації та матеріалів в рамках надання Додаткових послуг вимогам законодавства, в тому числі за їх зміст та правомірність використання в них об’єктів інтелектуальної власності, наявність необхідних дозволів на виробництво та реалізацію рекламованих об’єктів, отримання сертифікатів на рекламовані товари (роботи, послуги) або підтвердження їх відповідності технічним регламентам у встановленому порядку, а також за вчинення інших дій в рамках наданої відповідно до даних Правил гарантії.

7.9. У разі якщо надання Послуг / Додаткових послуг за Договором призвело до пред’явлення до Виконавця претензій, позовів та/або приписів щодо відшкодування збитків (виплати компенсацій) з боку третіх осіб та/або державних органів або порушення справи про адміністративне правопорушення, Замовник зобов’язується негайно на вимогу Виконавця надати йому всю запитувану інформацію, що стосується предмета спору, і сприяти Виконавцю у врегулюванні таких претензій, а також відшкодувати всі витрати (включаючи судові витрати, витрати по сплаті штрафів), понесені Виконавцем внаслідок пред’явлення, розгляду та виконання таких претензій, позовів, приписів, а також залученням до адміністративної відповідальності у зв’язку з порушенням прав третіх осіб та/або чинного законодавства внаслідок надання послуг / Додаткових послуг.

7.10. У зв’язку з використанням комп’ютерного та іншого обладнання, каналів зв’язку та (або) програм для ЕОМ, що належать третім особам, Сторони погоджуються з тим, що Виконавець за цим Договором не несе відповідальність за будь-які затримки, переривання, прямий і непрямий збиток або втрати, що виникають через дефекти у будь-якому електронному або механічному устаткуванні та(або) програмах для ЕОМ, або внаслідок інших об’єктивних технологічних причин, а також внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, проблем під час передачі даних або з’єднання, перебоїв в електроживленні, які сталися не з вини Виконавця.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ані передбачити, ані запобігти розумними заходами. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, осідання ґрунту, епідемії та інші явища природи, а також війна або військові дії, страйк в галузі або регіоні, прийняття органом державної влади, органом місцевого самоврядування правового акту, що спричинили неможливість виконання цього договору.

8.2. У разі настання та припинення форс-мажорних обставин Сторона за Договором, для якої створилася неможливість виконання її зобов’язань, повинна протягом 3 (Трьох) днів письмово сповістити про це іншу Сторону і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

8.3. У разі відсутності своєчасного повідомлення Сторона, для якої зазначеними обставинами створено неможливість виконання зобов’язань, не має права посилатися на зазначені обставини як підставу для звільнення від відповідальності.

8.4. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

8.5. Якщо обставини, передбачені цією статтею, триватимуть понад три місяці, Сторони мають домовитися про долю Договору. Якщо Сторони не дійдуть згоди, Сторона, яку торкнулися обставини непереборної сили, має право відмовитися від виконання Договору, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

9. Умови конфіденційності

9.1. Під Конфіденційною інформацією розуміється будь-яка інформація, що має потенційну або дійсну комерційну цінність і представлена одній Стороні (тут і надалі у даній статті «Сторона-одержувач,») іншою Стороною (тут і надалі в даній статті «Сторона-розкривач») документально (у паперовому, електронному або іншому вигляді), і позначена «Конфіденційно», в тому числі, включаючи, але не обмежуючись, наукові, ділові та комерційні дані, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, комп’ютерні програми, винаходи, ідеї.

9.2. Сторона-одержувач зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, коли Конфіденційну інформацію може бути розголошено за попередньою письмовою згодою Сторони-розкривача. Яка Сторона-одержувач зобов’язується обмежити доступ до Конфіденційної інформації, надавши його співробітникам, прямо залученим до діяльності Сторони-одержувача щодо виконання зобов’язань за даним Договором.

Укладення цього Договору означає, що Замовник підтверджує свою згоду на передачу Виконавцем Конфіденційної інформації будь-яким третім особам для стягнення з Замовника заборгованості, договірної неустойки, законних відсотків, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами та інших грошових коштів незалежно від типу договору, що укладається з такими третіми особами; а також будь-яким третім особам, залучення яких є необхідним для виконання зобов’язань за Договором.

9.3. Сторона-одержувач визнає, що зобов’язання щодо збереження конфіденційності застосовуються до Конфіденційної інформації, переданої Стороною-розкривачем у зв’язку з виконанням даного Договору як до, так і після дати укладення цього Договору.

9.4. У разі розірвання цього Договору або за запитом Сторони-розкривача Сторона-одержувач зобов’язується у найкоротші терміни повернути Стороні-розкривачу або знищити на вимогу Сторони-розкривача конфіденційну інформацію, передану Стороною-розкривачем Стороні-одержувачу.

9.5. Зобов’язання щодо збереження Конфіденційною інформацією, викладені в даній статті, не поширюються на Конфіденційну інформацію, яка:

9.5.1. як може довести Сторона-одержувач, була надбанням громадськості на момент передачі або стала надбанням громадськості не з вини Сторони-одержувача;

9.5.2. як може довести Сторона-одержувач, була відома останній до передачі Стороною-розкривачем;

9.5.3. отримана Стороною-одержувачем від третьої особи.

9.6. Інформація не має вважатися надбанням громадськості, у разі якщо основний принцип є надбанням громадськості або відомий Стороні-одержувачу, але особлива практика його використання не є надбанням громадськості або відомою Стороні-одержувачу.

9.7. Повідомлення для засобів масової інформації, прес-релізи, публічні оголошення та інші повідомлення, що стосуються цього Договору, може бути зроблено за попередньою письмовою згодою іншої Сторони.

9.8. За розголошення Конфіденційної інформації Сторона, яка допустила таке розголошення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Зобов’язання щодо збереження у таємниці Конфіденційної інформації є дійсним в межах терміну дії укладеного Договору та протягом п’яти років після припинення його дії, якщо Сторонами окремо не буде оговорено інше.

10. Зміна та розірвання договору

10.1. Договір може бути змінено:

10.1.1. За згодою сторін.

10.1.2. З ініціативи Виконавця, коли це прямо передбачено даними Правилами. У разі незгоди із запропонованими змінами Замовник має право відмовитися від виконання Договору, направивши Виконавцю повідомлення у порядку, передбаченому п.10.2.3. даних Правил.

10.2. Договір може бути розірвано достроково:

10.2.1. За згодою сторін;

10.2.2. З ініціативи Виконавця шляхом односторонньої відмови від його виконання повністю або частково у разі порушення Замовником своїх зобов’язань або гарантій, встановлених даними Правилами та/або Договором. Повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору направляється Замовнику у письмовій формі не пізніше 3 (трьох) робочих днів до орієнтовної дати припинення Договору, за винятком випадку, передбаченого п. 10.5. даних Правил.

Договір на надання Послуг з розміщення Медійної реклами вважатиметься таким, що припинився повністю або частково після закінчення 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору.

При цьому Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю завдані таким припиненням Договору документально підтверджені збитки.

10.2.3. З ініціативи однієї зі Сторін шляхом односторонньої відмови від його виконання повністю або в частині надання Послуг:

10.2.3.1. З 1-го числа Звітного періоду, що настає після дати відправлення повідомлення про відмову — за умови письмового повідомлення іншій Стороні не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати припинення договору (тобто за 14 днів до 1-го числа Звітного періоду, що настає після дати відправлення письмового повідомлення про відмову);

10.2.3.2. З 1-го числа другого Звітної періоду, що настає після дати відправлення повідомлення про відмову — у разі недотримання термінів подання письмового повідомлення іншій Стороні, передбачених в п.10.2.3.1.

При цьому Замовник зобов’язаний повністю оплатити надані до моменту припинення Договору Послуги / Додаткові послуги, а Виконавець повертає Замовнику оплачену суму авансу, що перевищує вартість фактично наданих Виконавцем на дату припинення Договору Послуг / Додаткових послуг.

10.2.4. З ініціативи однієї зі Сторін шляхом односторонньої відмови від його виконання в частині надання Додаткових послуг за умови направлення іншій Стороні письмового повідомлення не менше ніж за 3 (Три) робочих дні до орієнтовної дати припинення Договору. У цьому випадку Договір буде вважатиметься таким, що припинився в частині надання Додаткових послуг після закінчення 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Виконавцем повідомлення Замовника про односторонню відмову від виконання Договору, або після закінчення 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору. При цьому Замовник зобов’язаний повністю оплатити надані до моменту припинення Договору Додаткові послуги, а Виконавець повертає Замовнику оплачену суму авансу, що перевищує вартість фактично наданих Виконавцем на дату припинення Договору Додаткових послуг.

10.2.5. З інших підстав, передбачених чинним законодавством та даними Правилами.

10.3. Фінансові розрахунки Сторін має бути проведено не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту припинення відповідного Договору, якщо інше не передбачено Договором.

10.4. Одностороння відмова від виконання укладеного Договору може виражатися у повній або частковій відмові від Розміщення реклами Замовника у Додатках. Часткова відмова від виконання укладеного Договору може виражатися у відмові від Розміщення реклами Замовника з приводу певних Бланків замовлення у Додатках.

10.5. У разі порушення термінів оплати Послуг / Додаткових послуг або несвоєчасного надання Рекламних матеріалів повідомлення Замовника про часткову відмову Виконавця від виконання Договору за Бланками замовлення, що відносяться до Розміщення такої реклами, є непотрібним.

11. Термін дії, зміна та припинення Правил

11.1. Правила набирають чинності з моменту розміщення на Сайті і діють до моменту їх відкликання та/або зміни, якщо інший термін дії не визначено Правилами або Обов’язковими документами.

11.2. Правила може бути змінено та/або відкликано у будь-який момент. Відомості про зміну або відкликання Правил доводяться до Замовника за вибором Виконавця за допомогою розміщення на Сайті, публікації в засобах масової інформації або шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу, зазначену Замовником під час укладення Договору або у ході його виконання.

11.3. У разі відкликання Правил або внесення до них змін, останні набирають чинності з моменту доведення про це відомостей до Замовника, якщо інший термін набрання ними чинності не визначено Правилами або додатково у разі такого повідомлення.

11.4. Зазначені в Правилах Обов’язкові документи затверджуються, доповнюються та змінюються власником Продуктів 2ГІС на власний розсуд і доводяться Виконавцем до відома Замовника у порядку, передбаченому для повідомлення Замовника про зміну Правил.

11.5. Зобов’язання Сторін за Договором, які в силу своєї природи мають продовжувати діяти (включаючи зобов’язання щодо наданих гарантій, конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, але, не обмежуючись зазначеним), залишаються в силі після закінчення терміну дії Договору до повного виконання.

12. Заключні положення

12.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором відповідно до даних Правил або врегульовані не повністю, регулюються згідно матеріального права України.

12.2. Спори за даними Правилами та/або Договором, а також винесення судових наказів, підлягають розгляду у суді за місцем знаходження Виконавця.

12.3. Всі повідомлення та інші документи за Договором, якщо інше не передбачено Правилами, мають направлятися за адресами, зазначеними у Бланку замовлення, що відноситься до нього. Відомості та інші документи у письмовій формі, коли потрібна їх доставка, надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або кур’єрською службою, інші повідомлення можуть направлятися факсом або електронною поштою з/на зазначених (-і) у відповідному Бланку замовлення номерів (-и) / адрес (-и) електронної пошти.

12.4. Замовник погоджується отримувати на електронну адресу, вказану у Бланку замовлення або в ході виконання Договору, інформаційні електронні повідомлення (надалі — «Повідомлення») на нижченаведених умовах:

12.4.1. Виконавець має право використовувати Повідомлення виключно для інформування Замовника про хід виконання укладеного Договору, його зміну або дострокове припинення, зміни у Продуктах 2ГІС, а також про проведені партнерами Виконавця та/або Виконавцем акції, знижки, і нові рекламні можливості в Продуктах 2ГІС.

12.4.2. Виконавець зобов’язується не супроводжувати Повідомлення рекламними повідомленнями від третіх осіб.

12.5. Укладаючи цей Договір, Замовник вільно, своєю волею і в своєму інтересі дає письмову згоду на обробку будь-яких зазначених в ньому або наданих окремо персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витягання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних з метою виконання даного Договору. Згода Замовника включає в себе, в тому числі, згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Замовником, Виконавець має право передати персональні дані будь-яким третім особам для стягнення з Замовника заборгованості, договірної неустойки, законних відсотків, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами та інших грошових коштів незалежно від типу договору, що укладається з такими третіми особами.

Згода Замовника є дійсною у межах терміну дії Договору і протягом 5 (п’яти) років після припинення його дії. Згоду може бути відкликано Замовником шляхом направлення відповідної письмової заяви на адресу Виконавця.

12.6. Якщо якесь із положень цих Правил буде визнано недійсним, то законність / дійсність решти його положень внаслідок цього не втрачається.

12.7. Чинну редакцію даних Правил розміщено на Сайті у мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules.

Редакція від 16.02.2022 р.