Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Правила розміщення реклами з використанням продуктів 2GIS

1. Визначення та терміни

1.1. Для цілей цього документа нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Бланк замовлення – підписаний Замовником і Виконавцем документ, в якому вказуються важливі умови Договорів, що укладаються у відповідності з цими Правилами, включаючи відомості про Рекламні матеріали, Додатки, в яких планується Розміщення реклами, терміни надання послуг, їх вартость, а також про предмет, вартість і терміни надання Додаткових послуг (за виключенням випадків визначення предмету, вартості і термінів надання Додаткових послуг в Прайс-Листі, згідно п. 2.5 цих Правил) і інших необхідних умовах конкретного Договору. 

Веб-додаток - встановлена на абонентському пристрої Споживача програма для ЕОМ (включно з програмою для мобільних пристроїв), за допомогою якої Продукти 2GIS відображаються та / або представляються в іншій формі до відомостей Споживача з використанням сервісів API Довідники 2GIS. 

Дані статистики – дані системи автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2GIS та / або дані системи автоматизованого обліку інформації DoubleClickforPublishers, що належить GoogleInc., котрі в тому числі містять в залежності від призначення і системи обліку відомості про кількість Показів, вартості послуг і інші відомості, що відносяться до Розміщення реклами на Інтернет-майданчиках і /або в Веб-додатках, а також до надання Додаткових послуг.

Договір – договір надання платних Послуг/Додаткових послуг між Замовником і Виконавцем, котрий укладається і виконується у порядку, передбаченому цими Правилами

Додаткові послуги - інформаційні послуги, що полягають в забезпеченні доступу до додаткових функціональних можливостей Платформи, що зазначені в Прайс-листі Виконавця і інші послуги.

Замовник – особа, що являється замовником Послуг/Додаткових послуг на умовах цих Правил (за укладеним Договором) або має намір ним стати (на стадії укладання Договору).

Інтернет-майданчик – інтернет-сайт, що розміщений за визначеною мережевою адресою, на якому до відома Споживачів надаються Продукти 2GIS, отримані з використанням сервісів API Довідники 2GIS.

Контент – інформаційні матеріали, розміщені Замовником на Сайті в рамках надання Додаткових послуг.

Особистий кабінет — персональний розділ Сайту, до якого при наявності технічних можливостей Замовник отримує доступ після проходження реєстрації та / або авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для зберігання інформації Замовника, перегляду Даних статистики (даних системи автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2GIS), новин Виконавця, внесення змін Замовником в довідкову інформацію про нього, розміщену в Довіднику організацій, керування Статусом, отримання сповіщень, надання рекламних матеріалів Виконавцю, а також вчинення інших дій і отримання додаткової інформації у відповідності до цих Правил та / або правилами надання інформаційних послуг з використанням окремих Сервісів 2GIS. 

Медійна реклама (медійні рекламні матеріали) - текстово-графічні Рекламні матеріали, щодо яких відповідно до Бланка замовлення облікавується кількість Показів.

Мітка - спеціальне позначення організації або індивідуального підприємця, нанесене на Цифровий план.

Навігатор 2ГІС - навігаційний програмний засіб, доступний на мобільних пристроях Споживачів, який служить для побудови автомобільного маршруту з урахуванням визначення місця розташування споживача, організації дорожнього руху і напрямки руху до заданої/наміченого об'єкту.

Звітний період - повний календарний місяць, що припадає на період з першого числа місяця до останнього числа поточного місяця включно.

Платформа - програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом Виконавця.

Споживач - будь-яка особа, що використовує Додаток за функціональним призначенням.

Показ - відображення Рекламного матеріалу на Рекламном місці.

Додаток - Електронний довідник, Інтернет-майданчик, Веб-додаток, і інше програмне забезпечення, що належать або використовуються Виконавцем або залученими ним третіми особами для Розміщення реклами на основі Продуктів 2ГІС.

Продукти 2ГІС - Довідники організацій та / або Цифрові плани, які можуть поширюватися в Додатках у вигляді окремих екземплярів, які потребують установки на апаратні засоби Споживача, або передбачати надання до них доступу мережевим способом.

Розміщення реклами - відображення Рекламного матеріалу на Рекламном місці в Додатку, або вчинення іншої дії з інформацією з Довідника організацій, спрямованого на залучення до неї уваги, розміщення або виконання яких допускається відповідно до цих Правил.

Рекламний матеріал – що містить рекламну інформацію банер, коментар і інша реклама, розміщення якої допускається відповідно до цих Правил та зазначеними в них обов'язковими документами, надані Замовником в рамках певної Рекламної кампанії для розміщення на умовах цих Правил відповідно до окремого Бланка замовлення.

Рекламне місце - місце, виділене в графічному дизайні Додатка, Партнерских ресурсів для розміщення (відображення) Рекламних матеріалів.

Рекламна кампанія - сукупність замовлених Послуг за укладеними між Виконавцем і Замовником Договорів, чинними в звітньому періоді.

Сайт - інтернет-сайти, розміщені в доменах за адресою 2gis.ua та / або перебувають під їх управлінням.

Довідник організацій - електронний довідник, що містить інформацію про найменування, місцезнаходження, телефони, адреси електронної пошти і сайти, видах товарів що виготовляються і реалізуються (робіт, що виконуються, послуг, що надаються) і інші відомості про організації і приватних підприємців, що знаходяться в межах певної території, а також інших організацій на розсуд їх власника. 

Статус — набір функціональних можливостей Платформи, вибір котрих виконується Замовником з використанням програмних засобів в Особистому кабінеті на Сайті.

Сторони – Замовник і Виконавець по укладеному у відповідності до цих Правил Договору. 

Сторінка результатів пошуку - сторінка, що містить коротку інформацію про організації та / або індивідуальних підприємців, про адреси, включених в Продукти 2ГІС, відібраних за Пошуковим запитом Споживача, і виражена у вигляді списку в Довіднику організацій, в т.ч. у вигляді міток на цифровому плані.

Послуги - послуги Виконавця по Розміщенню реклами Замовника в Додатку і / або на Партнерських ресурсах і / або в Навігаторі 2ГІС, що надаються за окремим Договором відповідно до умов цих Правил.

Фотографії - фотографії, які явно відносяться до діяльності юридичної особи/ індивідуального підприємця (організації), відомості про які містяться в Довіднику організацій певної території, прив'язані до профілю організації, наявного в Довіднику організацій, і розміщуються Замовником на сайті 2gis.ua для цілей інформування споживачів сайту 2gis.ru про реалізовані організацією товари, роботи, послуги.

Цифровий план - електронна карта, що включає геоінформаційні дані про географічні об'єкти, об'єкти місцевості і населені пункти в межах території, обмеженої певними географічними координатами.

Електронний довідник - електронне видання, що включає Продукти 2ГІС в версіях, адаптованих для персональних комп'ютерів і мобільних пристроїв.

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, які не вказані в п.1.1. Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу - документами, які становлять Договір між Сторонами, в другу чергу - обов'язковими для Сторін документами, і в подальшому - законодавством України, звичаями ділового обороту і наукової доктриною.

1.3. Будь-яке посилання в цих Правилах на пункт (розділ Правил) і/або їх умови, означає відповідне посилання на ці Правила (їх розділ) і/або їх умови.

2. Предмет і порядок укладання договору

2.1. Предмет договору складають Послуги, погоджені Сторонами у Бланку замовлення, а також Додаткові послуги, у випадку, передбаченому п.2.5 цих Правил.

2.2. Підписання Сторонами Бланку замовлення підтверджує ознайомлення і беззаперечне погодження Замовника з цими Правилами, включно з поіменованими в ньому обов'язковими документами, і свідчить про укладення між ними Договору на умовах Бланку замовлення і цих Правил.

2.3. Термін дії Договору відповідає періоду з моменту підписання Бланку замовлення Сторонами до завершення вказаного в ньому терміну надання Послуг/Додаткових послуг.

2.4. На підставі цих правил Сторонами може бути укладено необмежена кількість Договорів, у тому числі зі співпадаючими повність чи частково термінами дії.

2.5. Відповідним Бланком замовлення може бути передбачено надання Виконавцем Замовнику Додаткових послуг. Прайс-листом може бути передбачено надання окремим категоріям Замовників Додаткових послуг.

2.6. Щоб скористатися Додатковими послугами, Замовнику необхідно пройти процедуру реєстрації та / або авторизації на Сайті. Замовник має право самостійно обирати логін і пароль для входу в Особистий кабінет (вибір логіна може підтверджуватися у Бланку замовлення), або скористатися логіном, наданим Виконавцем Замовнику при підписанні Бланку замовлення. Замовник несе відповідальність за дії, скоєні з використанням логіну і паролю, з моменту реєстрації на Сайті.

2.7. Будь-які дії, скоєні з використанням логіну і паролю для доступу в Особистий кабінет Замовника, вважаються скоєними Замовником, за виключенням випадків, коли Замовник, в порядку, визначеному п. 2.8 цих Правил, повідомив Виконавця про несанкціонований доступ третіх осіб до логіну і паролю Замовника, їх втрату Замовником. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії і їх наслідки в рамках та / або у зв'язку з виконанням Договору під його обліковим записом, включно з випадками передачі Замовником даних для доступу третім особам на будь-яких умовах.

2.8. У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю, їх втраті і розкриття третіми особами Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавцю у письмовій формі з одночасним надсиланням електронного листа з вказаного у своєму обліковому записі на Сайті адреси електронної пошти. З метою безпеки, Замовник зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після завершення кожної сесії роботи в Особистому кабінеті. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, котрі можуть трапитись через порушення Замовником цього розділу Правил.

3. Умови надання послуг

3.1. Обов'язковою умовою надання Виконавцем Послуг / Додаткових послуг є беззаперечне прийняття і дотримання Замовником застосованих до відносин Сторін за Договором вимог і положень, визначеними наступними обов'язковими для Сторін документами (далі – Обов'язкові документи):

3.1.1. Прайс-лист, що розміщений та / або доступний на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://www.2gis.ua/our-firm/price/ і містить найменування і вартість Додаткових послуг, а також ціну на Послуги відносно розміщення реклами певного виду стосовно одного Додатку або їх групи, склад додаткових функціональних можливостей Платформи.

3.1.2. Додаток до Прайс-листа, що розміщений та / або доступний на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/pricelist-application, в якому визначений порядок призначення цінової групи.

3.1.3. Архівні прайс-листи, що розміщені та / або доступні на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/price-archives , що містять найменування і вартість Додаткових послуг, а також ціну на Послуги щодо Розміщення реклами певного виду стосовно окремого Додатку або їх групи, склад додаткових функціональних можливостей Платформи і визначають порядок призначення цінової групи, за минулі періоди надання Послуг/Додаткових послуг.

3.1.4. Угода API Довідники 2ГІС, розміщене і / або доступне на Сайті в мережі Інтернет за адресою http://law.2gis.ua/api-rules/, в якому визначено порядок Розміщення реклами з використанням сервісу API Довідники 2ГІС.

3.1.5. Угода про використання сервісів 2GIS і зазначені в ній документи, що розміщені та / або доступні в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/rules і передбачають загальні умови реєстрації на Сайті і використання Платформи і Сервісів Виконавця.

3.1.6. Вимоги до рекламних матеріалів, що розміщені та / або доступні на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules/requirements/, і передбачають загальні обов'язкові умови, яким мають відповідати Рекламні матеріали, що розповсюджуються на території України, – стосовно до надання Виконавцем Послуг, а також вимоги, засновані на законодавстві країни, на території якої розповсюджуються Рекламні матеріали.

 

3.1.7. Вимоги до оформлення рекламних матеріалів, що розміщенні та / або доступні на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules/technical-requirements, і визначають обов'язкові технічні вимоги, яким повинні відповідати рекламні матеріали — стосовно надання Виконавцем Послуг, а також включають параметри Рекламних матеріалів, розміщуваних Виконавцем.

 

3.1.8. Вимоги до інформаційних матеріалів, що розміщені та / або доступні в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/informational-requirements/ і передбачають стосовно визначеного виду Додаткових послуг вимоги до змісту інформаційних матеріалів, що розміщуються Замовником на Сайті з використанням додаткових функціональних можливостей Платформи – стосовно надання Виконавцем Додаткових послуг.

3.2. Вказані в п.3.1 Правил обов'язкові для Сторін документи складають їх невід'ємну частину.

3.3. Замовник зобов'язаний надавати Виконавцю для надання останнім Послуг Замовнику Рекламні матеріали, що відповідають вимогам до Рекламних матеріалів і умовам їх розміщення, передбачених чинним законодавством країни, на території якої поширюються Рекламні матеріали, укладеного Договору на їх розміщення та цим Правилам, не пізніше 18 (Вісімнадцятого) числа місяця, що передує першому місяцю їх розміщення за укладеним Договором, за винятком медійних позицій. Інший термін надання Рекламних матеріалів може бути вказаний у відповідному Бланку замовлення на розміщення реклами в окремих Додатках, коли це допускається застосовуваною Виконавцем технологією Розміщення реклами в таких додатках. Замовник має право надати Виконавцю для надання останнім Послуг Замовнику Рекламні матеріали за допомогою Особистого кабінету.

Замовник зобов'язаний надавати Виконавцю медійні рекламні матеріали не пізніше, ніж за 3 (Три) робочих дні до дати початку надання Послуг Виконавцем.

Аналогічні правила застосовуються у разі внесення змін до Рекламних матеріалів в період їх розміщення.

Замовник зобов'язаний надавати Виконавцю для надання останнім Додаткових послуг Замовнику матеріали,які відповідають вимогам до Рекламних матеріалів і умовам їх розміщення, передбачених чинним законодавством країни, на території якої поширюються матеріали, і цим Договором, в тому числі за допомогою Особистого кабінету.

3.4. У випадку несвоєчасного надання Рекламних матеріалів Виконавець має право змінити термін їх розміщення в межах погодженого терміну надання Послуг за належним до них Договором таким чином, щоб забезпечити дотримання положень п.3.3. Правил:

3.4.1. при первинному розміщенні Рекламних матеріалів дата початку їх розміщення переноситься на місяць, наступний за місяцем фактичного надання рекламних матеріалів з дотриманням положень п.3.3. цих Правил, з подовженням терміну розміщення на відповідний період затримки з вини Замовника;

3.4.2. при зміні Рекламних матеріалів останні розміщуються, починаючи з місяця, наступного за місяцем фактичного надання Рекламних матеріалів з дотриманням положень п.3.3. цих Правил, без подовження терміну розміщення на відповідний період затримки з вини Замовника.

Положення пункту 3.3. не застосовуються до медійних рекламних матеріалів і матеріалів, розміщаються в рамках надання Додаткових послуг.

3.5. Виконавець має право здійснювати перевірку Рекламних матеріалів як до початку надання Послуг за відповідним Бланком замовлення, так в будь-який момент після початку їх розміщення:

- на відповідність вимогам чинного законодавства країни, на території якої поширюються Рекламні матеріали;

- на відповідність вимогам Договору та пойменованим в ньому обов'язковим документам;

- на предмет правильності зазначення адресних даних, телефонних номерів, адреси сайту, відповідності, пропонованих при зверненні по контактним даним товарів (робіт, послуг) змісту Рекламного матеріалу;

- на відповідність дійсності відомостей в наданих Замовником документах, які підтверджують оформлення необхідних ліцензій (дозволів) або сертифікатів (декларацій). Якщо на виробництво і (або) реалізацію рекламованих товарів (робіт, послуг) потрібне отримання ліцензій чи інших спеціальних дозволів, або такі товари (роботи, послуги) підлягають обов'язковій сертифікації або іншому обов'язковому підтвердженню відповідності вимогам технічних регламентів, Виконавець має право в будь-який час запросити, а Замовник зобов'язаний надати належним чином завірені копії відповідних документів, що підтверджують їх отримання / проходження, протягом трьох днів з моменту отримання відповідного запиту, а при  первинному розміщенні - одночасно з наданням Рекламних матеріалів;

Положення п. 3.5. не застосовуються до медійних рекламних матеріалів; матеріалів, розміщених в рамках Додаткових послуг, і надання Послуг / Додаткових послуг за договором, укладеним за допомогою Акцепту Оферти.

3.6. Прийняття до розміщення та / або підтвердження Виконавцем можливості розміщення будь-яких Рекламних матеріалів ні за яких обставин не означає підтвердження права Замовника на використання в такому Рекламному матеріалі об'єктів інтелектуальної власності третіх осіб та / або інших дій, що порушують права (законні інтереси) третіх осіб, а також порушення законодавства в будь-якій іншій формі. Всю відповідальність за таке використання і будь-які наслідки такого використання, рівно як і за зміст Рекламного матеріалу і його відповідність вимогам законодавства Замовник несе самостійно.

3.7. У разі виявлення невідповідності Рекламного матеріалу зазначеним в п. 2.5. Правил вимогам Виконавець повідомляє Замовника про результати перевірки та пропонує замінити ці Рекламні матеріали новими, надати запитувані документи. Якщо Замовник, незважаючи на обгрунтоване попередження Виконавця, не усуне обставини, що перешкоджають розміщенню Рекламних матеріалів, також у разі неподання запитуваних документів або невідповідності зазначеним у них відомостей, Виконавець має право в односторонньому порядку на власний розсуд відмовитися повністю або частково від виконання відповідного Договору, яким оформлено їх розміщення, в порядку, передбаченим Договором.

 

3.8. Надання доступу до функціональних можливостей Платформи здійснюється за умови оплати Додаткових послуг  які можуть застосовуватися до таких послуг Договору і відсутності заборгованості по іншим Договорами Замовника, укладеними відповідно до цих Правил, якщо у відповідному Бланку замовлення не передбачено інше.

4. Права і обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Надавати Замовнику Послуги / Додаткові послуги на умовах укладеного Договору відповідно до цих Правил та зазначених в них обов'язкових документах.

4.1.2. Почати надання Послуг не пізніше зазначеної у відповідному Договорі дати.

4.1.3. Забезпечити необмежений доступ третіх осіб до Додатків, що їм випускаються.

4.1.4. При наданні Послуг з розміщення Медійної реклами надавати Замовнику дані статистики автоматизованого обліку інформації DoubleClick for Publishers, що належить Google Inc., або дані статистики автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідника 2ГІС (якщо це прямо передбачено в Бланку замовлення) шляхом направлення даних статистики на адресу електронної пошти Замовника, зазначену у відповідному Бланку замовлення, не частіше одного разу на тиждень.

4.1.5. На вимогу Замовника знайомити його з ходом надання Послуг/Додаткових послуг за укладеним Договором.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Не приступати до надання Послуг/Додаткових послуг, припинити їх надання, відмовитись від виконання Договору повністю або частково, у випадках порушення Замовником вимог, передбачених розділами 3 і 5 цих Правил, а також у випадку відкликання Замовником згоди на обробку його персональних даних.

4.2.2. Відмовитися від виконання укладеного Договору повністю або частково у випадках, передбачених цими Правилами.

4.2.3. Запитувати у Замовника і отримувати документи, проводити перевірки вказаних у них відомостей у відповідності до положень розділу 3 цих Правил.

4.2.4. З метою удосконалення Довідника організацій видаляти, вводити, змінювати назви і розміщення рубрик. У випадку якщо Рекламні матеріали Замовника розміщуються в одній або декількох рубриках, які видаляються з Довідника організацій, або змінюють назву або розміщення. Виконавець повідомляє Замовника про виконані зміни в будь-якій зручній для нього формі.

4.2.5. Залучати третіх осіб для виконання зобов'язань за укладеним Договором, несучи відповідальність за їх дії як за свої власні.

4.2.6. Використовувати рекламні матеріали, надані Замовником за Договором (з межах цього пункту - твір), в портфоліо, в презентаційних матеріалах, Вимогах до оформлення рекламних матеріалів, вказаних в п.3.1.6. цих Правил, а також в рекламних матеріалах Виконавця без згадки імені автора при кожному такому використанні наступним чином: відтворення твору, тобто виготовлення одного і більше екземпляра твору або його частини в будь-якій матеріальній формі; розповсюдження твору шляхом відчуження його оригіналу чи екземплярів; публічний показ твору; публічне використанні твору; переробка твору; доведення твору до загального відома.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Надавати Виконавцю рекламні матеріали у відповідності з вимогами розділу 3 цих Правил.

4.3.2. Своєчасно оплачувати Послуги/Додаткові послуги за договорами у відповідності з умовами, передбаченими розділом 5 цих Правил.

4.3.3. За запитом Виконавця надавати документи, вказані у розділі 3 Правил, у встановлені в ньому терміни.

4.3.4. Повідомити Виконавця у письмовій формі протягом 3 (Трьох) днів з моменту анулювання (відміни), призупинення чи завершення терміну дії ліцензій, сертифіката і інших дозволів, виданих на рекламовані товари (роботи, послуги) або у зв'язку з ними.

4.3.5. Забезпечувати достовірність відомостей, що містяться в наданих Рекламних матеріалах, і їх відповідність іншим вимогам законодавства, Договору на їх розміщення і цих Правил.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вносити зміни в розміщені рекламні матеріали в рамках діючих Договорів шляхом надання нових рекламних матеріалів у порядку, передбаченому у розділі 3 цих Правил.

4.4.2. Знайомитись з ходом надання Послуг/Додаткових послуг за укладеним Договором.

4.4.3. Відмовитись від виконання укладеного Договору повністю або частково у випадках, передбачених цими Правилами.

5. Вартість послуг і порядок оплати

5.1. Вартість Послуг встановлюється в залежності від способу Розміщення реклами за певний період або виконаний Показ.

5.2. Вартість Послуг / Додаткових послуг за Договором вказується в Бланку замовлення, що відноситься до них відповідно до Прайс-листа, чинного на момент його підписання, якщо інше не передбачено цими Правилами або Бланком замовлення.

При відсутності підписаного Сторонами Бланка замовлення на Додаткові послуги вартість Додаткових послуг вказується в Прайс-листі, що діє на момент надання Додаткових послуг.

Вартість Послуг / Додаткових послуг, узгоджена Сторонами в Бланке замовлення, може бути змінена за згодою Сторін.

Якщо відповідним Бланком замовлення Сторони погодили Рекламний бюджет на місяць і наявних грошових коштів, в тому числі внесених в рахунок оплати наступних звітних періодів,  не вистачає для збільшення місячного Рекламного бюджету в рамках відповідного Бланка замовлення або Договору, укладеного за допомогою Акцепта Оферти, то збільшення місячного Рекламного бюджету в інтерфейсі Особистого кабінету допустимо після оплати суми, якої не вистачає для збільшення місячного Рекламного бюджету. Термін оплати суми, на яку збільшується Рекламний бюджет, становить 30 (Тридцять) календарних днів з дати виставлення рахунку Виконавцем.

Збільшення місячного Рекламного бюджету в рамках відповідного Бланка замовлення або Договору, укладеного за допомогою Акцепта Оферти, в інтерфейсі Особистого кабінету здійснюється шляхом кліка по кнопці «Збільшити бюджет», подальшого введення суми поповнення Рекламного бюджету на місяць, і завершується натисканням кнопки «Поповнити». Срок обробки зазначеної дії займає не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту фіксації Замовником в інтерфейсі Особистого кабінету нового Рекламного бюджету на місяць.

5.3. Якщо Виконавець являється платником ПДВ, вказана у відповідному Прайс-листі ціна на Послуги/Додаткові послуги без ПДВ збільшується на ПДВ по ставці, передбаченій законодавством на дату оформлення відповідного Бланку замовлення.

Якщо Виконавець не являється платником ПДВ, вказана у відповідному прайс-листі вартість Послуг/Додаткових послуг, що включає ПДВ, приймається як ціна за Договором з Замовником.

5.4. Загальна Вартість Послуг/Додаткових послуг, що підлягає до оплати Замовником за Звітний період, складається з вартості послуг за окремими Договорами в рамках Рекламної кампанії і вартості Додаткових послуг за окремими Договорами.

5.5. Щомісяця Виконавець складає єдиний первинний обліковий документ (далі - «Первинний документ»). Первинний документ складається за формою, затвердженою обліковою політикою Виконавця на дату його складення.

5.6. Сторони визнають і беззастережно погоджуються, що відомості про надані в звітньому періоді Послуги / Додаткові послуги вказуються в Первинному документі, який для Медійної реклами формується на основі Даних статистики у вигляді даних системи автоматизованого обліку інформації DoubleClick for Publishers, що належить Google Inc ., або у вигляді даних системи автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2ГІС, якщо в Бланку замовлення прямо передбачена система автоматизованого обліку інформації власника сервісу API Довідники 2ГІС.

5.7. Первинний документ в електронному вигляді надсилається Замовнику по електронній пошті не пізніше 7 (Семи) робочих днів з початку місяця, наступного за Звітним періодом.

5.8. Замовник зобов'язаний ознайомитися і самостійно отримати Первинний документ на паперовому носії за місцем находження або в офісі Виконавця, вказаному в діючому Договорі, до 15 (П'ятнадцятого) числа місяця, наступного за Звітним періодом.

5.9. У випадку ненадання Замовником до 20 (Двадцятого) числа місяця, наступного за Звітним періодом, Виконавцю письмових заперечень по наданим у Звітному періоді Послугам/Додатковим послугам, останні вважаються прийнятими Замовником і підлягають оплаті в повному об'ємі. При цьому Первинний документ, підписаний зі сторони Виконавця, має повну юридичну силу. Неотримання Первинного документу в електронному вигляді і (або) на паперовому носії не звільняє Замовника від оплати фактично наданих Послуг/Додаткових послуг.

5.10. Якщо Виконавець являється платником ПДВ за наданими Послугами/Додатковими послугами, порядок складання і надання рахунків-фактур Замовнику, а також наслідки їх неотримання аналогічні передбаченим в п.5.5 — 5.9 для Первинних документів.

5.11. Оплата Послуг / Додаткових послуг проводиться Замовником в наступному порядку:

5.11.1. Замовник здійснює авансовий платіж в розмірі 100% (Ста відсотків) від вартості замовлених Послуг / Додаткових послуг протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту підписання відповідного Бланка замовлення, але в будь-якому випадку не пізніше 25 (Двадцять п'ятого) числа місяця, що передує місяцю розміщення реклами / надання доступу до функціональних можливостей Платформи, якщо у відповідному Бланку замовлення не передбачений інший термін оплати.

5.11.2. Замовник здійснює авансовий платіж в розмірі 100% (Ста відсотків) від вартості замовлених Послуг з розміщення Медійної реклами / Додаткових послуг не пізніше, ніж за 3 (Три) робочих дні до дати початку надання Послуг / Додаткових послуг Виконавцем.

5.11.3. Замовник має право оплатити Послуги / Додаткові послуги достроково.

5.12. Оплата Послуг/Додаткових послуг здійснюється в українських гривнях, або іншою, погодженою Сторонами в Бланку замовлення валютою, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок або внесення в касу Виконавця в межах сум, допустимих чинним законодавством.

5.13. Замовник вважається таким що виконав свої зобов'язання з оплати Послуг/Додаткових послуг з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця у встановленому розмірі.

5.14. По завершенню кожного календарного кварталу (1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців) в період надання послуг за Договором, одночасно з Первинним документом за останній місяць кварталу, Виконавець формує Акт звірки розрахунків і надає Замовнику протягом 7 робочих днів на адресу електронної пошти, вказаної у бланку замовлення. Замовник роздруковує вказаний акт звірки в двох екземплярах, проводить звірку розрахунків, підписує уповноваженою особою і повертає Виконавцю протягом 5 робочих днів поштою або кур'єром. Акт звірки розрахунків повинен бути підписаний керівником, діючим згідно Уставу або довіреною особою (додається документ, що засвідчує право на підписання акту звірки, якщо повноваження довіреної особи не містяться в Бланку замовлення підписаному Сторонами).

5.15. По завершенню календарного року, протягом якого надавались Послуги за Договором, по завершенню терміну дії Договору, у т.ч. При достроковому припиненні, Виконавець формує Акт звірки розрахунків і надає їх Замовнику протягом 7 робочих днів на паперовому носії в двох екземплярах. Замовник проводить звірку розрахунків, підписує уповноваженою особою і повертає Виконавцю протягом 5 робочих днів з дати отримання Акту звірки розрахунків.

6. Гарантії сторін

6.1. Виконавець гарантує усунення будь-яких збоїв і помилок, у випадку їх виникнення при розміщенні рекламних матеріалів у Додатках, що він випускає, у максимально стислі терміни.

6.2. За виключенням гарантій, прямо вказаних в цих Правилах, Виконавець не надає жодних інших прямих чи опосередкованих гарантій за Договором.

6.3. Замовник гарантує що:

6.3.1. надана ​​Виконавцю інформація відповідає дійсності, в тому числі при оформленні платіжних документів на оплату Послуг / Додаткових послуг;

6.3.2. всі рекламовані товари (роботи/послуги), що підлягають обов'язковій сертифікації та / або іншому обов'язковому підтвердженню їх відповідності вимогам технічних регламентів, сертифіковані або підтверджені у відповідності до умов технічних регламентів у встановленому порядку;

6.3.3. Замовник отримав всі необхідні ліцензії і інші дозволи уповноважених державних органів, або що Замовник не здійснює такого роду діяльність, що у відповідності з вимогами законодавства країни, на території якої здійснюється розповсюдження Рекламних матеріалів, потребує наявності спеціального дозволу/ліцензії/свідоцтва, а також здійснив всі інші дії, що вимагаються законодавством країни, на території якої здійснюється розповсюдження рекламних матеріалів, для заняття рекламованим видом діяльності та / або виробництвом, реалізацією рекламованих товарів (робіт, послуг);

6.3.4. надані ним рекламні матеріали повністю відповідають законодавству країни, на території якої здійснюється розповсюдження рекламних матеріалів, у тому числі використання Виконавцем наданих Рекламних матеріалів в межах виконання зобов'язань за Договором не порушує вимог законодавства про рекламу і конкуренцію, а також не обмежує майнові та / або особисті немайнові права третіх осіб, включно без обмежень авторські і суміжні права, права на торгові марки (товарні знаки, знаки обслуговування) і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей, живих і мертвих і т.д., Замовником отримані необхідні дозволи (укладені відповідні договори).

6.3.5. Замовник (представник Замовника) володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

6.4. Замовник гарантує використання наданих додаткових функціональних можливостей в повній відповідності з умовами цих Правил та Обов'язкових документів.

6.5. Замовник не має права без попереднього письмового узгодження з Виконавцем розміщувати в один Рекламний матеріал більш одного об'єкта рекламування. У разі невиконання Замовником даної умови вартість Послуг підлягає перегляду в бік збільшення і визначається за згодою Сторін.

6.6. Виконавець зобов'язується вжити всіх розумних зусиль для забезпечення визначених Замовником параметрів надання Послуг, що надаються за допомогою Партнерских ресурсів, однак не надає гарантій доступності таких Послуг, в тому числі щодо: а) розміщення або періоду показу будь-якого Рекламного матеріалу, б) певної кількості Показів і ( або) Рекламних кліків і (або) Рекламних місць на Партнерських Ресурсах. Замовник розуміє і згоден, що Рекламні матеріали, що розміщуються за допомогою Партнерских ресурсів, можуть бути відхилені або видалені в будь-який час.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих за Договором зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У разі якщо Послуги були надані з вини Виконавця з порушенням умов розміщення Рекламних матеріалів, Виконавець зобов'язується продовжити термін надання Послуг на відповідний період неналежного виконання, якщо інша угода, в тому числі про способи забезпечення виконання зобов'язань (міра відповідальності за виконання / неналежне виконання) не буде досягнута Сторонами додатково, шляхом підписання відповідного Договору.

7.3. У випадку неможливості використання оплаченого доступу до додаткових функціональних можливостей Платформи більше 1 (Одного) робочого дня, Замовник повинен надіслати Виконавцю письмову претензію з докладними вказівками про обставини і період відсутності доступу. У випадку визнання претензії обґрунтованою, доступ до відповідних оплачених функціональних можливостей Платформи подовжується Виконавцем на період, відповідний встановленому періоду відсутності доступу.

7.4. У випадку порушення Замовником термінів оплати Послуг / Додаткових послуг, Виконавець має право стягнути з Замовника неустойку у розмірі 0, 1% (нуль цілих одна десята відсотка) від суми, що підлягає сплаті, за кожний день прострочення.

7.5. Виконавець не відповідає за зустрічне виконання зобов'язань з надання Послуг / Додаткових послуг, у випадку порушення термінів надання Рекламних матеріалів у належній формі, прострочення оплати Послуг / Додаткових послуг, і інших випадках повного або часткового невиконання Замовником зобов'язань за Договором, а також наявності обставин, що очевидно свідчать, що таке виконання не буде здійснене в зазначений термін.7.6. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем обов'язків з надання Послуг з розміщення Медійної реклами вартість Послуг підлягає відповідному зменшенню, якщо інше не погоджено Сторонами.

При відсутності заборгованості Замовника перед Виконавцем за Договором Виконавець повертає Замовнику суму, що дорівнює різниці між сплаченою Замовником вартістю не наданих / неналежно наданих послуг Виконавця за Звітний період і вартістю фактично наданих Замовнику Послуг протягом 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту припинення Бланка замовлення і отримання відповідного запиту Замовника.

7.7. Відповідальність Виконавця за Договором в будь-якому випадку обмежується відшкодуванням заподіяних Замовнику реальних збитків в сумі, що не перевищує оплаченої вартості Послуг / Додаткових послуг за даним Договором.

7.8. Замовник самостійно в повному обсязі несе відповідальність за відповідність Рекламних матеріалів і розміщеної ним інформації та матеріалів в рамках надання Додаткових послуг вимогам законодавства, в тому числі за їх зміст і правомірність використання в них об'єктів інтелектуальної власності, наявність необхідних дозволів на виробництво і реалізацію рекламованих об'єктів, отримання сертифікатів на рекламовані товари (роботи, послуги) або підтвердження їх відповідності технічним регламентам у встановленому порядку, а також за вчинення інших дій в рамках наданої відповідно до цих Правил гарантій.

7.9. У разі, якщо надання Послуг / Додаткових послуг за Договором спричинило пред'явлення до Виконавця претензій, позовів та / або розпоряджень щодо відшкодування збитків (виплати компенсацій) з боку третіх осіб і / або державних органів або порушення справи про адміністративне правопорушення, Замовник зобов'язується негайно на вимогу Виконавця надати йому всю запитувану інформацію, що стосується предмета спору, і сприяти Виконавцю у врегулюванні таких претензій, а також відшкодувати всі витрати (включаючи судові витрати, витрати по сплаті штрафів), понесені Виконавцем внаслідок пред'явлення, розгляду і виконання таких претензій, позовів, розпоряджень, а також притягнення до адміністративної відповідальності в зв'язку з порушенням прав третіх осіб і / або чинного законодавства в результаті надання Послуг / Додаткових послуг.

7.10. У зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку і (або) програм для ЕОМ, що належать третім особам, Сторони погоджуються з тим, що Виконавець за цим Договором не несе відповідальності за будь-які затримки, переривання, прямий і непрямий збиток або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні і (або) програмах для ЕОМ, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також в результаті дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з'єднанні, перебоїв в електроживленні, що сталися не з вини Виконавця.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, осідання ґрунту, епідемії й інші явища природи, а також війна або військові дії, страйк в галузі або регіоні, прийняття органом державної влади, органом місцевого самоврядування правового акту, що спричинили неможливість виконання цього договору.

8.2. При виникненні і припинення форс-мажорних обставин Сторона за Договором, для якої створилася неможливість виконання її зобов'язань, повинна протягом 3 (Трьох) днів письмово повідомити про це іншу Сторону і підтвердити наявність таких обставин довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

8.3. При відсутності своєчасного повідомлення Сторона, для якої зазначеними обставинами створена неможливість виконання зобов'язань, не має права посилатися на зазначені обставини як підставу для звільнення від відповідальності.

8.4. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

8.5. Якщо обставини, передбачені цією статтею, триватимуть понад три місяці, Сторони повинні домовитися щодо подальшої долі Договору. Якщо Сторони не дійдуть згоди, Сторона, на яку вплинули обставини непереборної сили, має право відмовитися від виконання Договору, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

                                                      9. Умови конфіденційності      

9.1. Під Конфіденційною інформацією мається на увазі будь-яка інформація, що має потенційну і дійсну комерційну цінність і надана ​​одній Стороні (тут і далі в цій статті «Одержуюча сторона») іншою Стороною (тут і далі в цій статті «Розкриваюча сторона») документально (в паперовому, електронному або іншому вигляді), і позначена «Конфіденційно», у тому числі, включно з науковими, діловими та комерційними даними, ноу-хау, формулами, процесами, розробками, ескізами, фото, планами, малюнками, технічними вимогами, зразками звітів , моделями, списками клієнтів, прайс-листами, дослідженнями, отриманими даними, комп'ютерними програмами, винаходами, ідеями, але не обмежена зазначеними.

9.2. Отримуюча сторона зобов'язується не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, коли Конфіденційна інформація може бути розголошена з попередньої письмової згоди Розкриваючої сторони. Отримуюча сторона зобов'язується обмежити доступ до Конфіденційною інформацією, надавши його співробітникам, прямо залученим в діяльність Приймаючої сторони по виконанню зобов'язань за цим Договором.

Укладення цього Договору означає, що Замовник підтверджує свою згоду на передачу Виконавцем Конфіденційною інформацією будь-яким третім особам для стягнення з Замовника заборгованості, договірної неустойки, законних відсотків, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами та інших грошових коштів незалежно від типу укладеного з такими третіми особами договору; а також будь-яким третім особам, залучення яких необхідно для виконання зобов'язань за Договором.

9.3. Отримуюча сторона визнає, що зобов'язання щодо збереження конфіденційності застосовуються до Конфіденційної інформації, наданої Розкриваючою стороною у зв'язку з виконанням цього Договору як до, так і після дати укладення цього Договору.

9.4. При розірванні цього Договору або за запитом Розкриваючої сторони, Отримуюча сторона, зобов'язується в найкоротші терміни повернути Розкриваючій стороні або знищити на вимогу Розкриваючої сторони конфіденційну інформацію, передану Розкриваючою стороною Отримуючій стороні.

9.5. Зобов'язання щодо збереження Конфіденційною інформацією, викладені в цій статті, не поширюються на Конфіденційну інформацію, яка:

9.5.1. як може довести Отримуюча сторона, була надбанням громадськості на момент передачі або стала надбанням громадськості не з вини Отримуючої сторони;

9.5.2. як може довести Отримуюча сторона, була відома останній до передачі Розкриваючою стороною;

9.5.3. отримана Отримуючою стороною від третьої особи.

9.6. Інформація не повинна вважатися надбанням громадськості, в разі якщо основний принцип є надбанням громадськості або відомий Отримуючій стороні, але особлива практика його використання не є надбанням громадськості або відоме Отримуючій стороні.

9.7. Повідомлення для засобів масової інформації, прес-релізи, публічні оголошення та інші повідомлення, що стосуються цього Договору, можуть бути зроблені з попередньої письмової згоди іншої Сторони.

9.8. За розголошення Конфіденційної інформації Сторона, яка допустила таке розголошення несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Зобов'язання зберігати в таємниці Конфіденційну інформацію дійсне в межах терміну дії укладеного Договору та протягом п'яти років після припинення його дії, якщо Сторонами окремо не буде передбачено інше.

10. Зміна та розірвання договору

10.1. Договір може бути змінений:

10.1.1. За згодою сторін.

10.1.2. З ініціативи Виконавця, коли це прямо передбачено цими Правилами. У разі незгоди із запропонованими змінами Замовник має право відмовитися від виконання Договору, направивши Виконавцю повідомлення в порядку, передбаченому п.10.2.3. цих Правил.

10.2. Договір може бути розірваний достроково:

10.2.1. За згодою сторін;

10.2.2. З ініціативи Виконавця шляхом односторонньої відмови від його виконання повністю або частково у разі порушення Замовником своїх зобов'язань або гарантій, встановлених цими Правилами та / або Договором. Повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору направляється Замовнику в письмовій формі не пізніше 3 (трьох) робочих днів до передбачуваної дати припинення Договору, за винятком випадку, передбаченого п. 10.5. цих Правил.

Договір на надання Послуг з розміщення Медійної реклами буде вважатися таким, що припинив свою дію повністю або частково після закінчення 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору.

При цьому Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю завдані таким припиненням Договору документально підтверджені збитки.

10.2.3. За ініціативою однієї зі Сторін шляхом односторонньої відмови від його виконання повністю або в частині надання Послуг:

10.2.3.1. З 1-го числа звітної періоду, що настає після дати відправлення повідомлення про відмову - за умови письмового повідомлення іншій Стороні не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати припинення договору (тобто за 14 днів до 1-го числа звітного періоду, що настає після дати відправлення письмового повідомлення про відмову);

10.2.3.2. З 1-го числа другого звітної періоду, що настає після дати відправлення повідомлення про відмову - при недотриманні термінів подання письмового повідомлення іншій Стороні, передбачених в п.10.2.3.1.

При цьому Замовник зобов'язаний повністю оплатити надані до моменту припинення Договору Послуги / Додаткові послуги, а Виконавець повертає Замовнику оплачену суму авансу, що перевищує вартість фактично наданих Виконавцем на дату припинення Договору Послуг / Додаткових послуг.

10.2.4. За ініціативою однієї зі Сторін шляхом односторонньої відмови від його виконання в частині надання Додаткових послуг за умови направлення іншій Стороні письмового повідомлення не менше ніж за 3 (Три) робочі дні до передбаченої дати припинення Договору. У цьому випадку Договір буде вважатися припиненим в частині надання Додаткових послуг по закінченню 3 (Трьох) робочих днів з моменту отримання Виконавцем повідомлення Замовника про односторонню відмову від виконання Договору, або після закінчення 3 (Трьох) робочих днів з моменту надіслання Виконавцем Замовнику повідомлення про односторонню відмову від виконання Договору. При цьому Замовник зобов'язаний повністю оплатити надані до моменту припинення Договору Додаткові послуги, а Виконавець повертає Замовнику оплачену суму авансу, що перевищує вартість фактично наданих Виконавцем на дату припинення Договору Додаткових послуг.

10.2.5. З інших підстав, передбачених чинним законодавством і цими Правилами.

10.3. Фінансові розрахунки Сторін повинні бути проведені не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з моменту припинення відповідного Договору, якщо інше не передбачено Договором.

10.4. Одностороння відмова від виконання укладеного Договору може виражатися у повній або частковій відмові від Розміщення реклами Замовника в Додатках. Часткова відмова від виконання укладеного Договору може виражатися у відмові від Розміщення реклами Замовника за певними Бланком замовлення в Додатках.

10.5. У разі порушення термінів оплати Послуг / Додаткових послуг або несвоєчасного надання Рекламних матеріалів повідомлення Замовника про часткову відмову Виконавця від виконання Договору по Бланках замовлення, що належать до Розміщення такої реклами, не вимагається.

11. Термін дії, зміна і припинення Правил

11.1. Правила вступають в силу з моменту розміщення на Сайті і діють до моменту їх відкликання та / або зміни, якщо інший термін дії не визначений Правилами або Обов'язковими документами.

11.2. Правила можуть бути змінені та / або відкликані в будь-який момент. Відомості про зміну або відкликання Правил доводяться до Замовника за вибором Виконавця за допомогою розміщення на Сайті, публікації в засобах масової інформації або шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу, вказану Замовником при укладенні Договору або в ході його виконання.

11.3. У разі відкликання Правил або внесення в них змін, останні вступають в силу з моменту доведення про це відомостей до Замовника, якщо інший строк набрання ними чинності не визначено Правилами або додатково при такому повідомленні.

11.4. Зазначені в Правилах Обов'язкові документи затверджуються, доповнюються і змінюються власником Продуктів 2GIS на власний розсуд і доводяться Виконавцем до відома Замовника в порядку, передбаченому для повідомлення Замовника про зміну Правил.

11.5. Зобов'язання Сторін за Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов'язання по наданню гарантій, конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, але, не обмежуючись зазначеним), залишаються в силі після закінчення терміну дії Договору до повного виконання.

12. Заключні положення

12.1. Договір, його укладення та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Договором відповідно до цих Правил або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України.

12.2. Спори за цими Правилами та / або Договором, а також винесення судових наказів, підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

12.3. Всі повідомлення та інші документи за Договором, якщо інше не передбачено Правилами, повинні направлятися за адресами, вказаними в Бланку замовленні, що відноситься до нього. Відомості та інші документи в письмовій формі, коли потрібно їх доставка, надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або кур'єрською службою, інші повідомлення можуть направлятися по факсу або електронною поштою з / на зазначених (-і) в відповідному Бланку замовленні номери (-а) / адрес ( и) електронної пошти.

12.4. Замовник погоджується отримувати на електронну адресу, вказану в Бланку замовленні або в ході виконання Договору, інформаційні електронні повідомлення (далі - "Повідомлення") на нижченаведених умовах:

12.4.1. Виконавець має право використовувати Повідомлення виключно для інформування Замовника про хід виконання укладеного Договору, його зміну або дострокове припинення, зміни в Продуктах 2ГІС, а також про проведені партнерами Виконавця та / або Виконавцем акції, знижки, і нових рекламних можливостях в Продуктах 2ГІС.

12.4.2. Виконавець зобов'язується не супроводжувати Повідомлення рекламними повідомленнями від третіх осіб.

12.5. Укладаючи цей Договір, Замовник вільно, своєю волею і в своєму інтересі дає письмову згоду на обробку будь-яких зазначених в ньому або наданих окремо персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних з метою виконання цього Договору. Згода Замовника включає в себе, в тому числі, згоду на те, що в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Замовником, Виконавець має право передати персональні дані будь-яким третім особам для стягнення з Замовника заборгованості, договірної неустойки, законних відсотків, збитків, процентів за користування чужими грошовими коштами і інших грошових коштів незалежно від типу укладеного з такими третіми особами договору.

Згода Замовника дійсна в межах терміну дії Договору і протягом 5 (п'яти) років після припинення його дії. Згода може бути відкликано Замовником шляхом направлення відповідного письмового заяви на адресу Виконавця

12.6. Якщо якесь із положень цих Правил буде визнано недійсним, то законність / дійсність його інших положень від цього не втрачається.

12.7. Чинна редакція цих Правил розміщена на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://law.2gis.ua/advert-rules.

Редакція від 30.04.2020 р


Дивіться також: